Bài Tập Đại Từ Quan Hệ Lớp 11

Các bạn học viên và quý thầy cô tham khảo miễn phí bài xích tập đại từ quan hệ tình dục môn tiếng anh lớp 11 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


*

ĐẠI TỪ quan tiền HỆI.

Bạn đang xem: Bài tập đại từ quan hệ lớp 11

Định nghĩa - Mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề phụ được nối cùng với mệnh đề chủ yếu bởi các đại từ quan hệ (who, whom, whose, which, that ) haycác trạng từ dục tình như (where, when, why). Mệnh đề quan hệ nam nữ đứng ngay phía sau danh từ, đại từ trong mệnh đề chính để bổ sung cập nhật ýnghĩa mang đến danh từ, đại trường đoản cú ấy,phân biệt danh từ đại từ ấy với những danh từ đại tự khác. Công dụng của nó giống như một tính từ do thế nócòn được gọi là mệnh đề tính ngữ.II. CÁC ĐẠI TỪ quan lại HỆ 1. Who: -Là đại từ quan hệ giới tính chỉ người cai quản ngữ, đứng sau tiền ngữ chỉ tín đồ để thống trị ngữ mang đến động từ thua cuộc nó.-Theo sau who là 1 trong động từEg: The man who is sitting by the fire is my father. ->That is the boy who helped me to lớn find your house. 2. Whom: -Là đại từ quan hệ nam nữ chỉ fan làm tân ngữ, đứng sau tiền ngữ chỉ người để triển khai tân ngữ cho động từ che khuất nó.-Theo sau whom là 1 chủ ngữEg: The woman whom you saw yesterday is my aunt.->The boy whom we are looking for is Tom. 3. Which:Là đại từ quan hệ nam nữ chỉ vật, quản lý ngữ hoặc tân ngữ mang đến động tự sau nó. -Theo sau which hoàn toàn có thể là một hễ từ hoặc một công ty ngữ.Eg: This is the book. I lượt thích it best.=> This is the book which I like best. The hat is red. It is mine.=> The hat which is red is mine. -Khi which có tác dụng tân ngữ, ta hoàn toàn có thể lược quăng quật whichEg: This is the book I like best . .The dress (which) I bought yesterday is very beautiful. 4. That: Là đại từ quan hệ chỉ toàn bộ cơ thể lẫn vật, hoàn toàn có thể được dùng thế cho Who, Whom, Which trong mệnh đề quan hệ thuộc loạiRestricted Clause (Mệnh đề xác định)Eg: That is the book that I lượt thích best.=>That is the bicycle that belongs lớn Tom.My father is the person that I admire most.I can see the girl and her dog that are running in the park. 5.Whose:Là đại từ quan hệ giới tính chỉ người, nắm cho tính tự sở hữu. Whose cũng được dùng đến of which. -Theo sau Whose luôn luôn là 1 danh từEg: The boy is Tom. You borrowed his bicycle yesterday.=> The boy whose bicycle you borrowed yesterday is Tom. John found a cat. Its leg was broken.  John found a mèo whose leg was broken. III. CÁC TRẠNG TỪ quan HỆ1. When: là trạng từ quan hệ chỉ thời gian, lép vế tiền ngữ chỉ thời gian, dùng ráng cho at, on, in + which, thenEg: May Day is the day when people hold a meeting. (= on which) I’ll never forget the day when I met her. (=on which) That was the time when he managed the company. (= at which)2. Where: là trạng từ dục tình chỉ nơi trốn, thay cho a, on, in + which; there)Eg: That is the house where we used to live. (= in which) vị you know the country where I was born? Hanoi is the place where I like to come.3. Why: là trạng từ quan hệ tình dục chỉ lí do, thua cuộc tiền ngữ “the reason”, dùng ráng cho “for the reason”Eg: Please tell me the reason why you are so sad. (= for which) He told me the reason why he had been absent from class the day before.IV. CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ quan HỆ: có bố loại mệnh đề tình dục 1.Mệnh đề quan tiền hệ khẳng định ( restrictive relative clause)-Mệnh đề quan hệ nam nữ xác định dùng để bổ nghĩa mang đến danh tự đứng trước, là bộ phận quan trọng của câu,nếu loại bỏ đi mệnh đề chủ yếu không cónghĩa rõ ràng. Eg The girl who is wearing the blue dress is my sister. The book which I borrowed from you is very interesting.2.Mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định (non- restrictive relative clause )-Mệnh đề quan hệ giới tính không xác định dùng để làm bổ nghĩa mang lại danh từ đứng trước,là phần lý giải thêm, nếu vứt đi mệnh đề thiết yếu vẫn cònnghĩa rõ ràng. -Mệnh đề tình dục không xác định thường được ngăn với mệnh đề thiết yếu bởi những dấu phẩy. Danh tự đứng trước thường là tên riêng hoặc trước những danh từ thường có các từ như: this, that, these, those, my, his her…đứng trước. - Không được dùng that vào mệnh đề ko xác định. 1Eg My father, who is 50 years old, is a doctor. This girl, whom you met yesterday, is my daughter.3.Mệnh đề dục tình nối tiếp.- Mệnh đề quan hệ nam nữ nối tiếp dùng để giải ưng ý cả một câu, trường đúng theo này chỉ cần sử dụng đại từ quan hệ tình dục which và dùng dấu phẩy để bóc haimệnh đề. Mệnh đề này luôn luôn đứng sống cuối câu.Eg He admires Mr Brown, which surprises me. Mary tore Tom’s letter, which made him sad.V.DẠNG RÚT GỌN CỦA MỆNH ĐỀ quan HỆ: mệnh đề quan lại hệ rất có thể rút gọn theo 4 cách:1.Using participle phrases (sử dụng bây giờ phân từ)- Present participle: Dùng cho những động từ trong mệnh đề tình dục ở thể công ty động. Ta sử dụng present participle phrase nỗ lực cho mệnh đề đó(bỏ đại từ quan tiền hệ và trợ động từ, gửi động từ chủ yếu về nguyên chủng loại rồi thêm –ing) The man who is sitting next lớn you is my uncle.  The man sitting khổng lồ you is my uncle. Bởi vì you know the boy who broke the windows last night?  bởi you know the boy breaking the windows last night? 2.Using past participle:- Past participle: Dùng cho những động từ trong mệnh đề quan hệ nam nữ ở thể bị động (Bỏ đại từ quan lại hệ, trợ cồn từ và bắt đầu cụm từ bằng pastparticiple) Eg1The books which were written by to lớn Hoai are interesting. The books written by to Hoai are interesting. Eg2 The students who were punished by the teacher are lazy. The students punished by the teacher are lazy. Eg3 The house which is being built now belongs to lớn Mr. Pike. The house built now belongs to lớn Mr. Pike. 3.Using “to infinitive” or “infinitive phrase” (for sb to lớn do): quăng quật đại từ quan lại hệ, vứt chủ ngữ với trợ đụng từ, ban đầu cụm từ bằng “infinitive” English is an important language which we have lớn master. => English is an important language khổng lồ master. There is a good restaurant where we can eat good food. => There is a good restaurant to lớn eat good food. That is the hotel where we can stay. => That is the hotel to stay. Here is the khung that you must fill in. => Here is the khung for you khổng lồ fill in. 4.Using noun phrases: mệnh đề dục tình không xách định có thể được rút gọn bằng phương pháp dùng các danh từ. Eg1 George Washington, who was the first presidentof the United States, was a general in the army. George Washington, the first presidentof the United States, was a general in the army. Eg2 We visited Barcelona, which is a city in northern Spain. We visited Barcelona, a đô thị in northern Spain. VI.GiớI tự ĐI cùng với MệNH Đề quan liêu Hệ: -Chỉ gồm hai đại từ quan hệ giới tính là Whom với which thường có giới từ đi kèm theo và giới từ hoàn toàn có thể đứng trước những đại từ quan hệ hoặc cuối mệnh đềquan hệ. Eg1 The man about whom you are talkingis my brother. The man (whom) you are talking about is my brother. Eg2The picture at which you are looking is very expensive. The picture ( which) you are looking at is very expensive.Chú ý:-Khi giới từ bỏ đứng cuối mệnh đề quan hệ nam nữ thì ta có thể bỏ đại từ quan hệ và có thể dùng that nỗ lực cho whom với which trong mệnh đề quanhệ xác định.-Khi giới tự đứng trước đại từ quan hệ giới tính thì ta bao gồm không thể vứt đại từ tình dục và có không thể cần sử dụng that cầm cố cho whom cùng which .VII.Lưu ý về mệnh đề quan lại hệ1. Những đại từ quan hệ có công dụng tân ngữ vào mệnh đề quan lại hệ xác định đều hoàn toàn có thể lược bỏ. Eg do you know the boy (whom) we met yesterday? That’s the house (which) I have bought.-Tuy nhiên các đại từ dục tình có chức năng tân ngữ trong mệnh đề quan hệ không xác định không thể lược bỏ.Eg Mr Tom, whom I spoke on the phone to , is very interested in our plan. 22. Lúc danh từ được kể tới là tân ngữ của giới từ, ta rất có thể đưa giới từ đó đứng trước đại từ quan liêu hệ. Trường thích hợp này chỉ được dùngWhom với Which Miss Brown, with whom we studied last year, is a very nice teacher. Mr. Cater, lớn whom I spoke on the phone last night, is very interested in our plan. Fortunately we had a map, without which we would have got lost.3. Chăm chú cách dùng của các cấu trúc mở màn cho mệnh đề quan lại hệ: all, most, none, neither, any, either, some, (a)few, both, half, each, one,two, several, many, much, + of which/whomDaisy has three brothers, all of whom are teachers. I tried on three pairs of shoes, none of which fitted me. He asked me a lot of questions, most of which I couldn’t answer. Two boys, neither of whom I had seen before, came into my class. They have got two cars, one of which they seldom use. There were a lot of people at the meeting, few of whom I had met before.4. Những trường hợp tiếp sau đây thường nên dùng ‘that’a. Khi nhiều từ đứng trước vừa là danh từ bỏ chỉ người và thiết bị He told me about the places và people that he had seen in Londonb. Sau những tính từ so sánh hơn nhất, first với last This is the most interesting film that I’ve ever seen. Moscow is the finest thành phố that she’s ever visited. That is the last letter that he wrote. She was the first person that broke the silence.c. Sau những từ all, only (duy nhất) với very (chính là) All that he can say is this. I bought the only book that they had. You’re the very man that I would like to see.d. Sau những đại từ biến động He never says anything that is worth listening to. I’ll tell you something that is very interesting.WHO : dùng ráng cho chủ từ - ngừoiWHOM : dùng vắt cho túc từ - ngừoiWHICH : dùng ráng cho nhà từ lẫn túc từ bỏ - vậtWHEN :dùng nuốm cho thời gianWHERE :dùng nạm cho nơi chốnTHAT :dùng nuốm cho toàn bộ các chữ bên trên ( bao gồm 2 nước ngoài lệ xem phần dưới )WHOSE :dùng vắt cho sở hửu ,người / vậtOF WHICH :dùng thế cho sở hửu vậtWHY :dùng cố kỉnh cho nguyên nhân ( reason /cause )Phân BiỆt GiỮa Whose cùng Of WhichWHOSE : sử dụng cả cho tất cả những người và vậtThis is the book .Its cover is nice-> This is the book whose cover is nice .-> This is the book the cover of which is niceWHOSE :đứng trứoc danh từOF WHICH : lép vế danh trường đoản cú ( danh từ đó phải thêm THE )OF WHICH : chỉ cần sử dụng cho đồ vật ,không dùng cho người.This is the man . His son is my friend.-> This is the man the son of which is my friend.( không nên )-> This is the man whose son is my friend.( đúngVIII.EXERCISES ON RELATIVE CLAUSESI. Combine each pair of sentences using a relative pronoun or relative adverb1. She is the most intelligent woman. I’ve ever met this woman.2. This doctor is famous. You visited him yesterday.3. These children are orphans. She is taking care of these children. 34. The two young men are not good persons. You are acquainted with them.5. My father goes swimming everyday. You met him this morning.6. The man is my father. I respect this man most.7. The man is my father. I respect his opinion most.8. Mary và Margaret are twins. You met them yesterday.9. I’ll introduce you to the man. His support is necessary for your project.10. The middle-aged man is the director. My father is talking lớn him.11. The boy is my cousin. You make fun of him.12. The student is from china. He sits next lớn me.13. I thanked the woman. This woman had helped me.14. The professor is excellent. I am taking his course.15. Mr. Smith said he was too busy lớn speak to lớn me. I had come khổng lồ see him.16. I saw a lot of people & horses. They went to market.17. Tom has three sisters. All of them are married.18. I recently went back khổng lồ Paris. It is still as beautiful as a pearl.19. I recently went back lớn Paris. I was born in Paris nearly 50 years ago.20. Vì chưng you know the music? It is being played on the radio.21. You didn’t tell us the reason. We have to cut down our daily expenses for that reason.22. The day was rainy. She left on that day.23. I’ve sent him two letters. He has received neither of them.24. That man is an artist. I don’t remember the man’s name.25. One of the elephants had only one tusk. We saw these elephants at the zoo.26. That oto belongs khổng lồ Dr. Clark. Its engine is very good.27. You sent me a present. Thank you very much for it.28. This is Mrs. Jones. Her son won the championship last year.29. Rod Lee has won an Oscar. I know his sister.30. Is this the style of hair? Your wife wants khổng lồ have it.31. A man answered the phone. He said Tom was out.32. 7.05 is the time. My plane arrives then.33. Max isn’t trang chủ yet. That worries me.34. Vày you know the building? The windows of the building are painted green.35. Last week I went to see the house. I used to live in it.36. I don’t know the girl’s name. She’s just gone into the hall.37. Be sure lớn follow the instructions. They are given at the đứng đầu of the page.38. Hoan Kiem lake is a historical place. Its water is always blue.II. Fill in the blanks with Relative pronouns or Relative adverbs where necessary1. Let me see all the letters _______ you have written.2. Is there any one ________ can help me vị this?3. Mr. Brown, _________ is only 34, is the director of this company.4. I know a place __________ roses grow in abundance.5. It was the nurse ________ told me khổng lồ come in.6. The teacher with ________, we studied last year no longer teaches in our school.7. They showed me the hospital ________ buildings had been destroyed by US bombings.8. We saw many soldiers và tanks ______ were moving khổng lồ the front.9. Dr. Fleming, _______ discovered penicillin, was awarded the Nobel Prize for medicine in 1945.10. He joined the political các buổi tiệc nhỏ _______ was in power.11. Love, ________ is a wonderful feeling, comes lớn everyone at some time in his life.12. Freedom is something for _______ millions have given their lives.13. It is easy lớn find faults in people ________ we dislike.14. The really happy people are those _______ enjoy their daily work.15. We must find a time _______ we can meet & a place _______ we can talk.III. Use a Relative pronoun preceded by a preposition to lớn combine each pair of sentences below:1. This is a rare opportunity. You should take advantage of it khổng lồ get a better job.2. The boy is my cousin. You made fun of him.3. This matter is of great importance. You should pay attention khổng lồ it.4. The woman lives next door lớn me. You gave place khổng lồ her on the bus. 45. The examination lasted two days. I was successful in this examination.6. This is the result of our work. I’m pleased with it.7. There is a No parking sign. I do not take notice of it.8. Mr. Brown is the man. I am responsible to him for my work.9. Do you see my pen? I have just written the lesson with it.10. We are crossing the meadow. We flew kites over it in our childhood.IV. Use Relative adverb khổng lồ combine each pair of sentences below:1. This is the house. We often stay in this house in summer.2. I’ll show you the second hand bookshop. You can find valuable books in this shop.3. I have not decided the day. I’ll go lớn London on that day.4. He was born on the day. His father was away on that day.5. The book is a telephone directory. We can look up telephone numbers in this book.6. Mrs. Brown rang Dr. Brown. He was going to carry out an urgent operation at that moment.7. The airport is the most modern one. We’re going lớn arrive at this airport.8. She doesn’t want lớn speak of the cause. She divorced her husband of this cause.9. The days were the saddest ones. I lived far from home on those days.10. I never forget the park. We met each other for the first time at this park.V. Change the adjective clauses to adjective phrases1. Do you know the woman who is coming towards us?2. I come from a thành phố that is located in the southern part of the country.3. The children who attend that school receive a good education.4. The fence which surrounds our house is made of wood.5. Be sure to lớn follow the instructions that are given at the đứng top of the page.6. They live in the house that was built in 1890.7. The papers that are on the table belong to Patrica.8. The man who is talking to lớn the policeman is my uncle.9. The number of students who have been counted is quite high.10. George is the man who was chosen khổng lồ represent the committee at the convention.VI. Replace the underlined clauses by an infinitive or infinitive phrase1. I don’t lượt thích him playing in the street. I wish we had a garden that he could play in.2. He simply loves parties. He is always the first who comes và the last who leaves.3. The last person who leaves the room must turn off the lights.4. The first man who was interviewed was entirely unsuitable.5. I’ve got a bottle of wine but I haven’t got anything that I could xuất hiện it with.VII. Rewrite these sentences using a relative clause in place of the infinitive or infinitive phrases1. The floor is dusty but I haven’t got a brush to sweep it. (with)2. The pilot was the only man khổng lồ survive in the crash.3. He was the second person to be killed in this way.4. I have just found a river to swim. (in)5. This is a form for you lớn fill. (in)VIII Choose the best answer1) The book ____ I bought at the bookstore yesterday is expensive. A. Who B. Whose C. That D. B và C are corre2) What’s the name of the blonde girl ____ just came in? A. Who B. Whose C. Whom D. A & B are correct3) I don’t lượt thích people ____ thua trận their tempers easily. A. Who B. Whose C. That D. A và C are correct4) Mexico City, ____ has a population of over 10 million, is probably the fastest growing city in the world. A. Which B. Whose C. That D. A & B are corre5) This is Henry, ____ sister works for my father. A. Who B. Whose C. That D.All are correct6) He’s the man ____ people like at first sight. A. Who B. Whom C. That D. A và C are correct 57) Could you iron the trousers ____ are hanging up behind the door? A. Who B. Which C. That D. B & C are correct8) Where is the girl ____ sells tickets? A. Who B. Whose C. Whom D. A & C are correct9) The man____ we consider our leader had much experience in climbing mountains. A. Who B. Whose C. Whom D. A & C are correct10) The artist ____ name I couldn’t remember was one of the best I had ever seen. A. Who B. Whose C. That D. A và C are correct11) Frank invited Janet, ____ he had met in Japan, khổng lồ the party. A. Who B. Whose C. That D. A & C are correct12 The girl ___ design had been chosen stepped khổng lồ the platform to receive the award. A. Whose B. Whom C. That D. Which13) I need lớn find a painting ____ will match the rest of my room. A. Whose B. Whom C. Who D. Which14) There are too many poor people ____ do not have enough to lớn eat in the world. A. Whose B. Whom C. Who D. Which15) The trees ____ have the beautiful flowers grow near the gate of the garden. A. Whose B. Whom C. Who D. Which16) The teacher ____ teaches us French is coming today. A. Whom B. Who C. That D. B & C are correct17) What’s the music khổng lồ ____ you are listening? A. Whose B. Which C. That D. B & C are correct18) I don’t like the stories ____ have unhappy endings. A. Who B. Which C. That D. B & C are correct19) The students ____ don’t have library cards can’t borrow books from the library. A. Who B. WhichC. WhomD. A và C are correct20) Betty is the most intelligent girl ____ I have ever met. A. Who B. Whom C. That D. All are correct21) bởi vì you know the music ____ is being played on the radio? A. Who B. Which C. That D. B & C are correct22) This channel often shows the cartoons of ____ the children are very fond. A. Whom B. Which C. That D. B và C are correct23) The dress ____ she bought last week doesn’t fit her well. A. Whom B. Which C. Whose D. B & C are correct24) bởi you know a cửa hàng ____ sells good coffee? A. Which B. That C. Whose D. A & B are correct25) The teacher punished the student ____ was naughty. A. Whom B. Who C. Which D. A và B are correct26) She fell in love with a man ____ was from another country. A. Who B. Whom C. Which D. Whose27) I lượt thích to write to friends ____ are living far away from me. A. Who B. Whom C. That D. A & C are correct28) I bought some pencils ____ are in different colours. A. Whose B. Which C. That D. B & C are correct29) She ate an táo bị cắn dở ____ was still green. A. Who B. Which C. Whose D. Whom30) This is my beloved school ____ I studied when I was young. A. Which B. That C. Where D. A & B are correct31) Here’s the paper ____ you need. A. Whom B. That C. Who D. Whose32) The woman ____ has been arrested lives in an apartment. A. That B. Which C. Whom D. A & C are correct33) The teacher notices the students ____ often come khổng lồ class late. A. That B. Which C. Who D. A & C are correct 634) The house in ____ I was born is for sale. A. Which B. Whom C. That D. A và C are correct35) That is the chair ____ he used to sit on for meals. A. Which B. Whose C. That D. A & C are correct36) What is the picture ____ you are looking at? A. Which B. When C. Whose D. A & C are correct37) In the middle of the village, there is a well from ____ the villagers take water to drink. A. That B. Which C. Whom D. A và B are correct38) There is a NO PARKING sign ____ I did not take notice of. A. That B. Which C. Who D. A và B are correct39) I must thank the people ____ I got the present from. A. Who B. Whom C. That D. All are correct4o) vày you know the doctor for ____ I send? A. Whom B. That C. Who D. All are correct41) The man about ____ I was telling you is standing over there. A. Who B. That C. Whom D. All are correct42) The woman ____ Ann must take care of is very poor và old. A. Whom B. That C. Who D. All are correct43) This is the man khổng lồ ____ I gave some money this morning. A. Who B. Whom C. That D. All are correct44) This is the result of our work ____ I’m pleased with. A. That B. Whose C. Which D. A và C are correct45) The problem in ____ we are very interested has been discussed in class. A. That B. Whom C. Which D. A & C are correct46) The boy ____ you made fun of yesterday is my cousin. A. Who B. Whom C. That D. All are correct47)Ann, ____ lives next door, is very friendly. A. Who B. Whom C. That D. All are correct48) We went to Sandra’s party, ____ we enjoyed very much. A. Which B. Whom C. That D. Who49) John, ____ I have known for a very long time, is one of my closest friends. A. Whose B. Whom C. That D. B và C are correct50) Sheila, ____ job involves a lot of travelling, is away from home a lot. A. Whose B. Whom C. That D. Which51) This new stadium, ____ can hold 90,000 people, will be opened next month. A. That B. Whose C. Which D. A và B are correct52) My brother, ____ lives in Houston, is a doctor.A. Who B. Whom C.that D. A & B are correct53) My office, ____ is on the second floor, is small. A. Whose B. Which C. Who. .D. A và B are correct54) She told me her address ____ I wrote down on a piece of paper. A. Which B. That C. Whose D. A và B are correct55) The sun, ____ is one of millions of stars in the universe, provides us with heat & light. A. Which B. That C. Who D. A và B are correct56) Tom made a number of suggestions, most of ____ were very helpful. A. Them B. Which C. That D. B và C are correct57) Mary has three brothers, all of ____ are married.60) The meeting ………I went was interesting. A. To which B. Which C. That D. B & C are correct58) We were given a lot of information, most of ____ was useless. A. Which B. It C. That D. All are correct59) There were a lot of people at the party, only a few of ____ I had met before. A. Them B. Whom C. Who D. B và C are correct 760) I sent her two letters, neither of ____ she has received. A. That B. These C. Which D. Whom61) A café is a small restaurant ____ people can get a light meal. A. Where B. Which C. That D. All are correct62) My room has a very large window ____ you can see the whole lake. A. Which B. That C. Where D. All are correct63)Alaska, ____ my brother lives, is the largest state in the United States. A. Which B. Where C. Who D. All are correct64) This is the house ____ we often stay the summer. A. Where B. Which C. That D. All are correct65) bởi you remember the clock tower ____ I first met you? A. Where B. Which C. That D. All are correct66) Tell me the reason ____ you were absent yesterday. A. Where B. When C. Why D. That67) vì you know the reason ____ Laura doesn’t like me? A. Which B. Where C. That D. Why68) There was a time ____ dinosaurs dominated the earth. A. Which B. When C. That D. A và B are correct69) The house in ____ I was born and grew up was destroyed in an earthquake ten years ago. A. Which B. Where C. That D. All are correct70) Summer is the time of the year ____ the weather is the hottest. A. When B. Which C. That D. B & C are correct71) The reason ____ Jim has just lost his job is that he didn’t work hard enough. A. Why B. Which C. That D. B và C are correct72) They hid the money in a place ____ it was safe from robbers. A. Which B. Where C. That D. All are correct73 ) Please tell me the reason for ____ I should let you go. A. That B. Which C. Why D. B và C are correct74) I know a wood ____ you can find wild strawberries. A. Where B. Which C. That D. All are correct75) Can you suggest a time at ____ it will be convenient lớn meet? A. Which B. When C. Why D. That76) Is there any reason for ____ you should have a holiday? A. Why B. Which C. That D. A & B are correct77) Tell me the countries ____ the traffic moves on the left-hand side. A. Where B. Which C. That D. A & B are correct78) We keep our bread in the bridge ____ it doesn’t go bad. A. Since B. So that C. Although D. After79) ____ these cars are cheap, they last a long time. A. Because B. In order that C. Although D. After80) You should give the iron time to heat up ____ you iron your clothes. A. Because B. So that C. Even though D. Before KEY to EXERCISES ON RELATIVE CLAUSESI.1. She is the most intelligent woman whom I’ve ever met.2.This doctor whom you visited yesterday is famous.3. These children whom she is taking care of are orphans.4. The two young men whom you are acquainted with are not good persons.5. My father whom you met this morning goes swimming everyday.6. The man whom I respect most is my father.7. The man whose opinion I respect most is my father.8. Mary & Margaret whom you met yesterday are twins.9. I’ll introduce you lớn the man whose tư vấn is necessary for your project. 810. The middle-aged man is the director whom my father is talking to.11. The boy whom you make fun of is my cousin.12. The student who sits next to me is from China.13. I thanked the woman who had helped me.14. The professor whose course I am taking is excellent.15. Mr. Smith, who I had come to see, said he was too busy to speak lớn me.16. I saw a lot of people & horses that went khổng lồ the market.17. Tom has three sisters, all of whom are married.18. I recently went back to lớn Paris, which is still as beautiful as a pearl.19. I recently went back to Paris, in which I was born nearly 50 years ago.20.Do you know the music which is being played on the radio?21. You didn’t tell us the reason for which we have khổng lồ cut down our daily expenses.22. The day on which she left was rainy.23. I’ve sent him two letters, neither of which he has received.24. That man, whose name I don’t remember, is an artist.25. One of the elephants which we saw at the zoo had only one tusk.26. That car, the engine of which is very good, belongs lớn Dr. Clark.27. Thank you very much for the present which you sent me.28. This is Mrs. Jones, whose son won the championship last year.29. I’ll introduce you the man whose tư vấn is necessary for your project.30. Rod Lee, whose sister I know has won an Oscar.31. Is this the style of hair which your wife wants to have?32. A man who answered the phone said Tom was out.33. 7.05 is the time at which my plane arrives.34. Max isn’t home yet, that worries me.35. Bởi vì you know the building the windows of which are painted green?36. Last week I went to see the house in which I used to live.37. I don’t know the name of the girl who has just gone into the hall.38. Be sure to lớn follow the instructions that are given at the đứng top of the page.39. Hoan Kiem lake, the water of which is always blue, is a historical place.II.1.  2. That 3. Who 4. Where 5. Who 6. Whom7. Where 8. That 9. Who 10. That (which) 11. Which 12. Which13.  14. Who 15. When/whereIII.1. This is a rare opportunity of which you should take advantage to lớn get a better job.2. The boy of whom you made fun of is my cousin.3. This matter, to lớn which you should,….is of great…4. The woman to whom …. Lives next door to lớn me.5. The examination in which I …. Lasted two days.6. This is the result of our work, with which I am pleased.7. There is a No parking sign of which we don’t take notice.8. Mr. Brown is the man lớn whom I am responsible for my work.9. Vày you see my pen, with which I’ve just written the lesson.10. We are crossing the meadow over which we flew kites in our childhood.IV. 1. This is the house where we often stay in summer. 2. I’ll show you the secondhand bookshop where you can find valuable books. 3. I have not decided the day when I’ll go khổng lồ London. 4. He was born on the day when his father was away. 5. The book in which we can look up telephone numbers is a telephone directory. 6. Mrs. Brown rang Dr. Brown when he was going to lớn carry out an urgent operation. 7. The airport where we’re going lớn arrive is the most modern one. 8. She doesn’t want lớn speak of the cause why she divorced her husband. 9. The days when I lived far from home were the saddest ones. 9 10. I never forget the park where we met each other for the first time.V. 1. Bởi vì you know the woman coming towards us? 2. I come from a thành phố located in the southern part of the country. 3. The children attending that school receive a good education. 4. The fence surrounding our house is made of wood. 5. Be sure to follow the instructions given at the vị trí cao nhất of the page. 6. Uncle. 7. The number of students counted They live in the house built in 1890. 8. The papers being on the table belong to lớn Patrica. 9. The man talking lớn the policeman is my is quite high. 10. George is the man chosen to lớn represent the committee at the convention.VI. 1. I wish we had a garden for him khổng lồ play. 2. He is always the first to come và the last to lớn leave. 3. The last person to leave the room must turn off the lights. 4. The first man to lớn be interviewed was entirely unsuitable. 5. I’ve got ….. Anything to xuất hiện it.VII. 1. The floor is dusty but I haven’t got a brush which sweeps it with. 2. The pilot was the only man who survived the crash. 3. He was the second person who was killed in this way. 4. I have just found a river in which we can swim. 5. This is a size which you have khổng lồ fill in.COMBINE THESE SENTENCES BY USING RELATIVE PRONOUN:1. Chinese people have a very special kind of soup. This kind of soup is made from shark’s fin.2. A lot of fish died everyday. They live in the polluted sea.3. We have a new teacher. I really like her.4. Many people get sick or die every year. These people eat puffer fish, a very poisonous species.5. She ‘ll tell you the story. That story will surprise you.6. The Nile is the trang chủ of a great variety of fish. The Nile is in Egypt.7. Yesterday, I visited Tri Nguyen aquarium. It has various species of fish.8. The movie Harry Potter is coming soon. I’m longing to lớn see it.9. Then he was caught in the mouth of a while shark.It is one of the most dangerous sea creatures.10. The most beautiful park is opposite my house. It has a lot of big trees.11. The girl was injured in the accident . She is now in hospital.12. A man anwered the phone. He told me you were away.13. A waitress served us. She was very impolite and impatient.14. A building was destroyed in the fire. It has now been rebuilt.15. Some people were arrested . They have now been released.16. . A bus goes khổng lồ the airport. It runs every half an hour.17. Petr is studying French và German. He has been abroad.18. You’ve all met Michael Wood. He is visiting us for a couple of days.19. We are moving khổng lồ Manchester.Manchester is the north west.20. I’ll stay with Adrian. His brother is one of my closet friends.21. John Bridge is one of my oldest friends. He has just gone to live in Canada.22. The Earth is a planet. It can support life.23. The book is about the girl. She runs away from home.24. A dictionary is a book. It gives you the meaning of words.25. The man was very kind. I talk to him yesterday.26. She is the woman . I told you about her.27. The man works in the hospital. I told you about him.28. The picture was very beautiful. She was looking at it.29. I’ll give you the address. You should write lớn it.30. The movie is very fantastic. They are talking about it.31. The woman teaches me English. You are listening to lớn her. 1032. The scientists are making progress. They are reseaching the causes of cancer.33. Vì chưng you know the woman? Who is coming toward us?34. The people are getting wet. They are waiting for the bus in the rain.35. The fence is made from wood. It surrounds our house.36. The first person is Mr. Smith. We must see him.37. He is a famous doctor inmy neighbour. You have just met his daughter last night.38. Tet is a big occasion. The members of family gather on this occasion.39. Thành phố new york is a famous city. Everybody want to live in this city.40. The country is very peaceful và fresh . The old people enjoy living there.41. Trinh Cong Son composed songs. They are greatly liked by millions of Vietnamese people.42. William is my uncle. I went fishing with william last Sunday..43. Her book is widely read . It is well- written.capture competitive subscribe non-renewable polluted1. Coal, gas, & oil are ________________forms of energy that can’t be replaced after used.2. If you want khổng lồ _______________to your favorite newspapers, please fill in this form.3. The air in the city is heavily _______________.4. This supermarket has a wide range of goods at very ______________prices.5. We shouldn’t _______________wildlife animals for entertainment và recreation.III. GRAMMAR:A. Fill in the gap with: WHO, WHOM, WHICH, or WHOSE.1. We talk about the buổi tiệc ngọt ____________Sarah wants khổng lồ organize for my birthday.2. Don is a friend with ____________ I stayed in Australia.3. Mrs. Richmond, ____________is 42 years old, does morning exercise every morning.4. We cannot find the person____________car is blocking our driveway.5. The film about____________they are talking is thrilling.6. My uncle, ____________you met yesterday, is a famous lawyer in the town.7. The police are questioning the woman____________purse was stolen outside the supermarket.8. The girl ____________showed me the way to your house has a beautiful oval face.9. The book ____________I received on my birthday is informative.10. The company ____________products have high chất lượng is facing with financial problem.B. Combine the following pairs of sentences by using: WHO, WHOM, WHICH, or WHOSE. 1. I have some homework. I must vị them tonight.___________________________________________________________________________________________2. Mrs. Brooks is an experienced teacher. I have great respect for her.___________________________________________________________________________________________3. I have seen several houses. Most of them are quite unsuitable.___________________________________________________________________________________________4. I talked lớn a woman. Her oto had broken on the way lớn the party.___________________________________________________________________________________________5. The street is bad & narrow. It leads to lớn the my school.___________________________________________________________________________________________6. She lives in a city. This đô thị is one of the largest cities in Viet Nam.___________________________________________________________________________________________C. Reduce the following relative pronouns by using : VING, V3/VED, or TO-V 1. The couples who live in the house next door are both college professors.___________________________________________________________________________________________2. Our solar system is in a galaxy that is called the Milky Way.___________________________________________________________________________________________3. She is the only person who receives this scholarship.___________________________________________________________________________________________4. They refused lớn carry out the plan which was worked out by the thành phố council.___________________________________________________________________________________________5. The people who were waiting for their children in the examination room looked nervous.___________________________________________________________________________________________6. My brother was the only man who realized the danger.___________________________________________________________________________________________ 11 spacious prohibit infinite alternative researchers1. Wind power, solar energy, và geothermal heat are ________________sources of energy in the future.2. Solar energy is not only plentiful và ________________but also clean and safe to the environment.3. Our government must ________________the act of killing endangered animals.4. The place for transaction of Thanh ba Post Office is very ________________.5. How khổng lồ make full use of geothermal heat is a question for many ________________.III. GRAMMAR:A. Fill in the gap with: WHO, WHOM, WHICH, or WHOSE.1. Mark Twain is an author ____________ books I like best.2. Where is the house in ____________they are living?3. Her father ____________she looked after over twenty years died last year.4. I’ll give you the address ____________you could write to.5. The students ____________names are printed on the board pass the final exam.6. The man ____________I sat next to on the train smoked all the time.7.The girl ____________showed me the way to lớn your house has a beautiful oval face.9. The book ____________I received on my birthday is informative.10. Don is a friend with ____________ I stayed in Australia.B. Combine the following pairs of sentences by using: WHO, WHOM, WHICH, or WHOSE.1. John Smith is a farmer. I bough his land last year.___________________________________________________________________________________________2. They are decorating the house. The house has many trắng curtains.___________________________________________________________________________________________3. My grandfather enjoys hill walking. He is in his seventies.___________________________________________________________________________________________4. The children are eager lớn learn. You met them at the buổi tiệc nhỏ last month.___________________________________________________________________________________________5. Graham took us khổng lồ his office. It was fill with books.___________________________________________________________________________________________6. The street is bad and narrow. It leads lớn the my school.___________________________________________________________________________________________C. Reduce the following relative pronouns by using : VING, V3/VED, or TO-V1. The man who teaches my son is my friend.___________________________________________________________________________________________2. The computers which are used here are very old.___________________________________________________________________________________________3. John was the last person who left the room.___________________________________________________________________________________________4. Vì chưng you know the woman who made a very interesting speech last night?___________________________________________________________________________________________5. They’ve just delivered the goods that were ordered last week.___________________________________________________________________________________________6. Mary was the second person who was rescued from the burning house.___________________________________________________________________________________________Laws have been passed lớn ………..killing endangered animalsThe girl was very helpful. You talked lớn her yesterday.  …………………………………………………………………………………………..Animals should not be ……………. For recreation & entertainmentThe factory was fined for ……………..chemiscal into the riverPeople are destroying the air by adding ………….to it.The film was really interesting. They are talking about it.  …………………………………………………………………………………………..1. The girl is my cousin. She chatted with you yesterday.………………………………………………….……………………………..2. The man is very kind. He spent 15 minutes measuring our kitchen………………………………………………….……………………………..3. The architect designed these flats. He has moved to hcm City.………………………………………………….…………………………….. 124. The young boy is naughty. He rides an expensive motorbike.………………………………………………….……………………………..5. I’m reading the book. I bought it in 1996.………………………………………………….……………………………..6. Vì you know the man? He is sharing the flat with me.………………………………………………….……………………………..7. The young man is Ba’s brother. He is talking to lớn our teacher.………………………………………………….……………………………..8. We visited the monument. It was built a hundred years ago.………………………………………………….……………………………..9. The boys are interested in the game. It is a popular trò chơi all over the world.………………………………………………….……………………………..10. You have no need lớn tell me the reason. You are often late for work for that reason.………………………………………………….……………………………..11. We visited the people. They are homeless after the flood.………………………………………………….……………………………..12. I don’t like the films. They have unhappy ending.………………………………………………….……………………………..13. I know the man. His son broke your windows.………………………………………………….……………………………..14. The girl is very kind. Her parents work with me.………………………………………………….……………………………..15. The village has around 200 people. The majority of them are farmers.………………………………………………….……………………………..16. She hasn’t eat anything. This makes her parents worried.………………………………………………….……………………………..17. The student is from China. He sits next lớn me.…………………………………………………………………………………………18. I thanked the woman. This woman had helped me. …………………………………………………………………………………………19. Mr. Pike is excellent. I am taking his course.…………………………………………………………………………………………20. Shakespeare wrote plays . People have enjoyed them for four centuries.…………………………………………………………………………………………B. REDUCTION OF RELATIVE CLAUSES1) sử dụng phân từ:a) Dùng nhiều V-ing : Dùng cho những mệnh đề sở hữu nghĩa chủ độngEx: a. The man who is standing there is my brother. B. The man standing there is my brotherb) Dùng cụm P.P: (V3/ V-ed) Dùng cho các mệnh đề với nghĩa tiêu cực . A. I lượt thích books which were written by Nguyen Du. B. I lượt thích books written by Nguyen Du.2) Dùng nhiều to inf: (... Noun/ Pronoun + lớn infinitive / lớn be + P.P... )-Dùng khi danh từ bỏ đứng trước có những từ dưới đây :ONLY, LAST, FIRST, SECOND...Ex: This is the only student who can bởi vì the problem. (động từ sở hữu nghĩa công ty động) This is the only student to vì the problem.-Động trường đoản cú là HAVEEx: I have something that I must vì now. (động từ mang nghĩa nhà động) I have something to vị now.-Câu bắt đầu bằng: HERE (BE), THERE (BE)Ex: There are six letters which have to be written today. (động từ có nghĩa bị động) There are six letters to lớn be written today.GHI NHỚ :Trong phần lớn inf này đề xuất nhớ 2 điều sau:- Nếu công ty từ 2 mệnh đề khác biệt thì thêm cụm for sb trước to lớn inf. 13Ex: We have some picture books that children can read. We have some picture books for children lớn read.Tuy nhiên nếu công ty từ đó là đại từ tất cả nghĩa tầm thường chung như: we, you, everyone.... Thì hoàn toàn có thể không buộc phải ghi ra.Ex: Studying abroad is the wonderful thing that we must think about. Studying abroad is the wonderful (for us ) lớn think about.- nếu trước relative pronoun có giới trường đoản cú thì yêu cầu đem xuống cuối câu.Ex: We have a peg on which we can hang our coat. We have a peg lớn hang our coat on.3) Dùng nhiều danh trường đoản cú (đồng bí quyết danh trường đoản cú )Dùng lúc mệnh đề quan tiền hệ có dạng: S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪCách làm:-bỏ who ,which với beEx: a. Football, which is a popular sport, is very good for health.  Football, which is a popular sport, is very good for health.  Football, a popular sport, is very good for health.Ex: b. Vì you lượt thích the book which is on the table? Do you lượt thích the book on the table?PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI LOẠI RÚT GỌN:Bước 1 : - tìm xem mệnh đề tính từ ở chổ nào công đoạn này dễ bởi mệnh đề tính trường đoản cú thường ban đầu bằng WHO,WHICH,THAT...Bước 2 : cách này hầu hết là rút gọn gàng mệnh đề quan hệ giới tính thành các từ1. Chú ý xem mệnh đề bao gồm công thức S + BE + CỤM DANH TỪ ko ? giả dụ có áp dụng công thức 3 .2. Nếu không có công thức đó thì coi tiếp trứoc who which... Có các dấu hiệu first ,only...v..v ko ,nếu bao gồm thì áp dụng công thức 2 (toinf. ) xem xét thêm coi 2 nhà từ có khác biệt không ( để dùng for sb )3. Nếu không tồn tại 2 trừong đúng theo trên mới xét xem câu đó dữ thế chủ động hay thụ động mà dùng V-NG tốt P.P..EXERCISE 2: Use reduced relative clauses in place of the relative clauses1. The child is lonely, he would be happier if he had someone that he could play with.…………………………………………………………………………………………2. I’ve got a bottle of wine but I haven’t got anything that I could mở cửa it with.…………………………………………………………………………………………3. I don’t lượt thích him playing in the streets; I wish we had a garden that he could play in.…………………………………………………………………………………………4. The floor is dirty but I haven’t got a brush that I can sweep it with.…………………………………………………………………………………………5. My files are all over the place. I wish I had a box that I could keep them in.…………………………………………………………………………………………6. She said that she wasn’t going lớn buy any cards; she hadn’t anyone khổng lồ whom she could send cards.…………………………………………………………………………………………7. You are the last person who saw her alive.…………………………………………………………………………………………8. He simple loves parties. He is always the first who comes & the last who goes.…………………………………………………………………………………………9. The Queen Elizabeth is the largest ship which had been built on the Clyde.…………………………………………………………………………………………10. He was the second man who was killed in this way.…………………………………………………………………………………………11. Neil Armstrong was the first man who walked on the moon.…………………………………………………………………………………………12. Lady Astor was the first woman who took her seat in Parliament.…………………………………………………………………………………………13. Here are some accounts that you must check.…………………………………………………………………………………………14. People who listen khổng lồ very loud music may suffer gradual hearing loss .…………………………………………………………………………………………15. He was the man who was saved in the fire .………………………………………………………………………………………… 1416. Anyone who doesn’t want lớn take part in the meeting must inform the board.…………………………………………………………………………………………17. The teacher who takes the responsibility for the class is Ms Lan.…………………………………………………………………………………………18. .She’s just bought a handbag which was made of crocodile skin.…………………………………………………………………………………………19. I met a man who had been working in this factory for a long time.…………………………………………………………………………………………20. The story which was told by my grandma was interesting.…………………………………………………………………………………………EXERCISE 3: CHOOSE THE BEST ANSWER:1. That’s my friend,_______________ comes from Japan. A. Which B. Who C. Whom D. Where.2. The plants which______________ in the living room need a lot of water. A. Are B. Be C. Is D. Was3. She’s the woman_______________ sister looks after the baby for us. A. Who B. Which C. That’s D. Whose4. That’s the doctor for________________ Cliff works. A. That B. Which C. Whom D. Whose5. Marie,______________ I met at the party, called me last night. A. That B. Whom C. Which D. Whose6. I remember Alice,______________ rode the bus khổng lồ school with. A. I B. Whom I C. Which I D. Who7. I used lớn enjoy the summer, ______________ we had a big family picnic. A. Where B. When C. Which D. That8. Tell me about the đô thị ______________ you grew up. A. That B. Where C. Which D. ø9. Anna found the book that ________________ wanted at the bookshop. A. ø B. Where C. She D. Which10. Please remember khổng lồ take back khổng lồ the library all the books ________ are due this week. A. ø B. That C. When D. They11. He likes the dress. Huong is wearing it A. He likes the dress which Huong is wearing it B. He likes the dress Huong is wearing it C. He likes the dress who Huong is wearing D. He likes the dress Huong is wearing12. Most of the classmates couldn"t come. He invited them to lớn the birthday buổi tiệc nhỏ A. Most of the classmates he invited lớn the birthday các buổi party couldn"t come. B. Most of the classmates he was invited to the birthday tiệc ngọt couldn"t come. C. Most of the classmates that he invited them to lớn the birthday các buổi tiệc nhỏ couldn"t come. D. Most of the classmates which he invited to lớn the birthday các buổi tiệc nhỏ couldn"t come.13. What was the name of the man? You met và talked to him this morning. A. What was the name of the man who you met và talked khổng lồ him this morning? B. What was the name of the man you met và talked to this morning? C. What was the name of the man you met và talked to lớn whom this morning? D. What was the name of the man whose you met & talked to this morning?14. The church is over 500 years old. Our class visited it last summer. A. The church which our class visited it last summer is over 500 years old. B. The church that our class visited it last summer is over 500 years old. C. The church which our class visited last summer is over 500 years old. D. The church our class visit last summer is over 500 years old.15. The song says about the love of two young stdents. She is singing the song. A. The tuy nhiên which she is singing it says about the love of two young stdents. B. The tuy vậy she is singing says about the love of two young stdents. C. The tuy nhiên says about the love of two young stdents which she is singing. D. The tuy vậy says about the love of two young stdents that she is singing it.ANSWER:EXERCISE 1: Combine each pair of sentences, using a relative pronoun. 151. The girl who/that chatted with you yesterday is my cousin.2. The man who/that spent 15 minutes measuring our kitchen is very kind.3. The architect who/that designed these flats has moved to hồ chí minh City.4. The young boy who/that rides an expensive motorbike is naughty.5. I’m reading the book which/that I bought in 1996.6. Vì chưng you know the man who/that is sharing the flat with me?7. The young man who is talking to lớn our teacher is Ba’s brother.8. The monument which we visited was built a hundred years ago.9. The game which/that the boys are interested in is a popular game all over the world.10. You have no need lớn tell me the reason why/ for which you are often late for work.11. The people who/that we visited are homeless after the flood.12. I don’t like the films which/that have unhappy ending.13. I know the man whose son broke your windows.14. The girl whose parents work with me is very kind.15. The village has around 200 people, the majority of whom are farmers.16. She hasn’t eat anything, which makes her parents worried.17. The student who/that sits next to lớn me is from China.18. I thanked the woman who/that had helped me.19. Mr.Pike, whose course I am taking, is excellent.20. People have enjoyed plays which/that Shakespeare wrote for four centuries.EXERCISE 2: Use reduced relative clauses in place of the relative clauses1. The child is lonely, he would be happier if he had someone khổng lồ play with.2. I’ve got a bottle of wine but I haven’t got anything to open with.3. I don’t lượt thích him playing in the streets; I wish we had a garden for him to play in.4. The floor is dirty but I haven’t got a brush to lớn sweep with.5. My files are all over the place. I wish I had a box lớn keep in.6. She said that she wasn’t going to buy any cards; she hadn’t anyone to send cards to.7. You are the last person khổng lồ see her alive.8. He simple loves parties. He is always the first to lớn come và the last khổng lồ go.9. The Queen Elizabeth is the largest ship to lớn be built on the Clyde.10. He was the second man to be killed in this way.11. Neil Armstrong was the first man to walk on the moon.12. Lady Astor was the first woman khổng lồ take her seat in Parliament.13. Here are some accounts for you to check.14. People listening khổng lồ very loud music may suffer gradual hearing loss .15. He was the man saved in the fire .16. Anyone not wanting lớn take part in the meeting must inform the board.17. The teacher taking the responsibility for the class is Ms Lan.18. .She’s just bought a handbag made of crocodile skin.19. I met a man working in this factory for a long time.20. The story told by my grandma was interesting.EXERCISE 3: CHOOSE THE BEST ANSWER:1. B. 2. A. 3. D 4. C. 5. B. 6. B. 7. B. 8. B 9. C. 10. B.11. D. 12. A. 13. B. 14. C. 15. B.RELATIVE CLAUSES (Mệnh đề quan liêu hệ)* Đại từ quan hệ:1. WHO: công ty từ, chỉ ngườiN (người) + WHO + V + O ….2. WHOM:- làm cho túc từ, chỉ người…..N (người) + WHOM + S + V3. WHICH:- làm chủ từ hoặc túc từ, chỉ vật….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V4. THAT:- hoàn toàn có thể thay thế cho địa điểm của who, whom, which vào mệnh đề dục tình quan hệ xác định* các trường hợp hay được dùng “that”: 16- khi đi sau các hình thức so sánh nhất- khi đi sau các từ: only, the first, the last- khi đi sau những đại tự bất định, đại từ tủ định, đại từ bỏ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone,something, somebody, all, some, any, little, none.- khi danh tự đi trước bao gồm cả người và vật* những trường đúng theo không sử dụng that:- vào mệnh đề quan hệ giới tính không xác định- sau giới từ5. WHOSE: dùng làm chỉ cài cho danh tự chỉ tín đồ hoặc vật, hay thay cho những từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….6. WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ tình dục chỉ lý do, thường rứa cho cụm for the reason, for that reason.…..N (reason) + WHY + S + V …7. WHERE: sửa chữa thay thế từ chỉ khu vực chốn, thường núm cho there….N (place) + WHERE + S + V ….(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)8. WHEN: sửa chữa từ chỉ thời gian, thường núm cho từ then….N (time) + WHEN + S + V …(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)* Mệnh đề quan tiền hệ1. Mệnh đề quan hệ tình dục xác định: cần sử dụng khi danh từ ko xác định, không tồn tại dấu phẩy chia cách với mệnh đề chính.2. Mệnh đề tình dục không xác định: sử dụng khi danh trường đoản cú xác định, có dấu phẩy phân cách với mệnh đề chính.ADVERBIAL CLAUSES OF CONCESSION (Mệnh đề trạng từ bỏ chỉ sự nhượng bộ)1. Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ:Although / Even though / Though + S + V, S + V + O: mặc dù2. Các từ chỉ sự nhượng bộ:Despite / in spite of + V-ing / Noun phrase: khoác dù3. Rút gọn mệnh đề chỉ sự nhượng bộ thành các từ chỉ sự nhượng bộ:a. Though / although + đại từ + be + adj.→ Despite / In spite of + tính từ mua + Nb. Though / although + N + be + adj.Despite / in spite of + the + adj. + Na. Though / although + S + V + ODespite / in spite of + V-ing + O (2 nhà từ đề nghị giống nhau)MODALS (Động tự khiếm khuyết)1. May / mightKĐ: May / Might + V1:PĐ : May / Might not + V1: diễn tả- sự tư duy (không kiên cố chắn)- sự xin phép, đến phép2. Must / mustn’tMust +V1: (phải), biểu đạt điều yêu cầu (có tính nhà quan)Mustn’t + V1: (không được), miêu tả một sự cấm đoán.3. Have to + V1: phải, (có tính khách hàng quan)Note: vượt khứ của have lớn là had khổng lồ + V1Phủ định của have khổng lồ là don’t / doesn’t / didn’t have lớn + V14. Should + V1 = ought to + V1: nênCLAUSES & PHRASES OF RESULT (Mệnh đề và nhiều từ chỉ kết quả)1. Mệnh đề chỉ kết quả:a. So ….that (quá … đến nỗi)S+ be + so + adj. + that + S + V …… 17S+ V thường xuyên + so + adv. + that + S + V …… 1. Such …. That (quá … cho nỗi)S+ V + such (a/an) + N + that + S + V ……2. Các từ chỉ kết quả:a. Enough ….to (đủ …..để có thể)S + be + adj. + enough (for O) + to-inf. (dùng for+ O lúc 2 nhà từ không giống nhau)S + V thường + adv. + enough (for O) + to-inf.S + V + enough + N + to-inf.b. Too ….to (quá ….không thể)S + be (look / seem / become / get) + too + adj. (for O) + to-inf.S + V thường + too + adv. (for O) + to-inf.TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG- many + N đếm được số nhiều: nhiều- much + N ko đếm được: nhiều- few + N đếm được số nhiều: không nhiều (không đủ nhằm dùng)- a few + N đếm được số nhiều: không nhiều (đủ để dùng)- some + N đếm được, ko đếm được: một vài, một ít- a lot of + N đếm được, ko đếm được: nhiều- little + N không đếm được: ít (không đủ để dùng)- a little + N không đếm được: không nhiều (đủ để dùng)HIỆN TẠI PHÂN TỪ VÀ QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (-ing & –ed participles)- lúc này phân từ: thường xuyên dùng diễn đạt vật, mang ý công ty động- quá khứ phân từ hay dùng diễn tả người, có ý bị động* một trong những hiện tại phân từ và quá khứ phân từ thường xuyên gặpEx: suprise surprising surprised ngạc nhiên1. Bore boring bored chán, dở2. Excite exciting excited hào hứng, phấn khởi3. Interest interesting interested thú vị, hứng thú4. Amuse amusing amused bi đát cười, vui nhộn5. Disappoint disappointing disappointed thất vọng6. Tire tiring tired mệt nhọc mỏiMỘT SỐ CẤU TRÚC KHÁC1. Lối nói phụ họa:a. Đồng ý theo một câu khẳng định, dùng:- S + V trợ + too.- So + V trợ + S.b. Đồng ý theo câu bao phủ định, dùng:- S + V trợ (phủ định) + either.- Neither + V trợ (khẳng định) + S.2.

Xem thêm: Luận Về Cố Nhân Là Gì ? Xin Gọi Nhau Hai Tiếng Thân Thương Cố Nhân Nghĩa Là Gì Trong Từ Hán Việt

Would you mind / vì chưng you mind + V-ing ….?Do you mind if I + V (Hiện trên đơn)….?Would you mind if I + V (Quá khứ đơn) ….?3. Đổi thì vượt khứ đơn sang lúc này hoàn thànhS + last + V thừa khứ đơn + thời gian + ago.- S + V hiện nay tại ngừng (phủ định) + for + thời gian- It’s + thời hạn + since + S + last + V thừa khứ đơn.- The last time + S + V quá khứ 1-1 + was + thời gian + ago.Ex: I last went khổng lồ Dalat nine years ago.- I ----------------------------------------------------------------------------------- It --------------------------------------------------------------------------------- The ----------------------------------------------------------------------------- 18This is the first time + S + HTHT khẳng định- S + HTHT never +