BÀI TẬP MỆNH ĐỀ QUAN HỆ LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN

Mệnh đề quan hệ (Relative clauses) là công ty đề giữa trung tâm của ngữ pháp giờ Anh. Trong công tác tiếng Anh trung học tập hoặc trung học phổ quát các bạn sẽ được học định hướng và tương đối nhiều bài tập liên quan. Dưới là một trong những dạng bài tập mệnh đề quan tiền hệ giúp học viên thực hành trước khi ban đầu thực hiện các bài tập tại lớp hoặc bài xích kiểm tra xuất sắc nhất.

Bạn đang xem: Bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9 có đáp án

*

Giải các bài tập mệnh đề quan lại hệ

Exercise 1: Chọn câu trả lời đúng nhất

1.Mr.John, ______ is living next khổng lồ my house, is a good lawyer.

A. That B. Who C. Whom D. What

2. The cake ______ I liked was cooked by my sister.

A. Which B. Whom C. Who D. What

3. An architect is someone ______ designs buildings.

A. Which B. Where C. Whom D. Who

4. The place ______ his family spent their holiday was really wonderful.

A. What B. Who C. Where D. Which

5. The man ______ lives next house is very humorous.

A. Who B. That C. Whom D. What

6. This restaurant ______ we ate was very delicious.

A. Which B. Where C. Whom D. Who

7. The museum ______ I likes visiting on Sunday is interesting.

A. What B. Who C. Which D. Where

Exercise 2: Rút gọn những mệnh đề quan hệ

1.Mr.Phong who lives near my house is a good doctor.

➔ _______________________________________.

2. The book which was written by Kim Lan is very interesting.

➔ _______________________________________.

3. Minh was the first student who was interviewed.

➔ _______________________________________.

4. Hanh khô was the only girl who come lớn class early.

➔ _______________________________________.

5. This is the nicest restaurant that I have ever eaten.

➔ _______________________________________.


Exercise 3: Viết lại câu sao để cho nghĩa ko đổi

1.Mr.Thuy loves book. The book has happy endings.

➔ _______________________________________.

2. His family drank the fruit juice. He bought the fruit juice.

➔ _______________________________________.

3. The xe đạp was stolen. My brother gave me the bike.

➔ _______________________________________.

4. Hoa likes the shirt. My sister is wearing it.

➔ _______________________________________.

5. That is a company. It produces shoes.

➔ _______________________________________.

6. This is a office. Jim works in it.

➔ _______________________________________.

7. I didn’t know the reason. Wind was absent from school for the reason.

➔ _______________________________________.

8. This is the cat. Its owner is Japan.

➔ _______________________________________.

9. The girl was on TV yesterday. I am meeting the girl now.

➔ _______________________________________.

10. The village is small. She was born in it.

➔ _______________________________________.

Exercise 4: Tìm với sửa lỗi sai.

1.The chair which my parents is sitting is collapsed.

2. The man khổng lồ stand at the window is my husband.

3. The only house to be paint last week was Tom’s.

4. She made an offer whom they can’t accept.

5. Linda hasn’t decided the day which she’ll go to lớn Korea.

ĐÁP ÁN:

Exercise 1:

1.Chọn B (Who nắm thể mang đến Mr.John)

2. Lựa chọn A (Which sửa chữa cho the cake)

3. Chọn D (who thay thế sửa chữa cho an architect – kiến trúc sư)

4. Chọn C (where sửa chữa cho the place)

5. Chọn B (that thay thế sửa chữa cho that man vì đó là mệnh đề chưa được xác định)

6. Chọn B (where sửa chữa thay thế cho this restaurant)

7. Lựa chọn C (which thay thế sửa chữa cho the museum)

Exercise 2:

1.Mr.Phong living near my house is a good doctor.

2. The book written by Kim Lan is very interesting.

3. Minh was the first student lớn be interviewed.

4. Hanh khô was the only girl to lớn come to class early.

5. This is the nicest restaurant lớn have eaten.

Exercise 3:

1. Mr.Thuy loves book which has happy endings.

2. His family drank the fruit juice which he bought.

3. The xe đạp was stolen which my brother gave me.

4. Hoa likes the shirt that my sister is wearing.

5. That is a company which produces shoes.

6. This is a office where Jim works.

7. I didn’t know the reason why Wind was absent from school.

8. This is the mèo whose owner is Japan.

9. The girl was on TV yesterday whom I am meeting now.

10. The village is small where/in which he was born.

Xem thêm: Hội Chia Sẻ Kinh Doanh Với Amazon Vietnam, Bán Hàng Trên Amazon

Exercise 4:

1.is ➔ are (my parents là danh từ số nhiều)

2. To stand ➔ standing (đây là dạng câu rút gọn chủ động)

3. Paint ➔ painted (đây là dạng câu rút gọn bị động)

4. Whom ➔ which (dùng đại tự which chứ không phải dùng whom – của bạn mà)

5. Which ➔ on which/when (thay vắt cho the day – chỉ thời gian)

Hoàn thành một số bài tập mệnh đề quan hệ và kiểm tra lại hiệu quả phía dưới thuộc của bài bác viết. Chúc chúng ta học giỏi môn giờ đồng hồ Anh.