BULLET POINTS LÀ GÌ

Discussion based on the Organized book, page 78, paragraph 3, khổng lồ the last bulleted point on page 80.

Bạn đang xem: Bullet points là gì

Đang xem: Bullet points là gì

When considering each bulleted point under “How to bởi It,” inpaydayloanssqa.comte comments on why the suggestions are beneficial.Khi lưu ý mỗi điểm trong tè đề “Cách thực hiện”, mời cử tọa cho thấy tại sao những ý kiến đề xuất này hữu hiệu.Do đó, điểm mấu chốt là -xin lỗi , tôi không quen mặc comple tôi đã biết trước mình sẽ buộc phải cởi nó raYou can use formatting options khổng lồ undo or redo changes, add bullet points, change your font, highlight or strikethrough text, và more.Bạn có thể sử dụng các tùy chọn định dạng để hủy rồi làm cho lại hoặc làm cho lại những nội dung cụ đổi, thêm vết đầu dòng, thay đổi phông chữ, ghi lại hoặc gạch ngang văn bản và làm các điều khácSo if you have any details, any arguments, bulletpoint them for me now,”cause I got about an hour before I have to lớn get back.Nên anh gồm chi tiết, lập luận nào, liệt kệ hết ra đến tôi, vì chỉ một giờ nữa là tôi đề nghị về công ty rồi.Examples: Ads that use bullet points or numbered lists; ads containing a generic hotline to action (such as “click here”) that could apply to any adVí dụ: Quảng cáo áp dụng dấu đầu loại hoặc list được đánh số; quảng cáo cất gọi hành vi chung phổ biến (chẳng hạn như “nhấp vào đây”) có thể áp dụng cho bất kỳ quảng cáo nàoMy secret was that I had this gun loaded with hollow-point bullets pointed at my head by the man who I thought was my soulmate, many, many times.Bí mật đó là, cây súng này được hấp thụ sẵn đạn hollow-point (một loại đạn cạnh bên thương lớn) chỉa trực tiếp vào đầu tôi do người đàn ông tôi đã cho rằng người các bạn đời, tự lần này qua lần khác.My secret was that I had this gun loaded with hollow- point bullets pointed at my head by the man who I thought was my soulmate, many, many times.Bí mật đó là, cây súng này được hấp thụ sẵn đạn hollow- point ( một một số loại đạn giáp thương lớn ) chỉa thẳng vào đầu tôi vì chưng người đàn ông tôi đã nghĩ rằng người bạn đời, trường đoản cú lần này qua lần khác.

A year after tin nhắn was announced, Google introduced Rich Text Formatting, which allows the phông size, màu sắc and text-alignment lớn be customized, as well as the embedding of bullet points & numbered lists.Một năm sau khoản thời gian Gmail ra đời, Định dạng Văn bạn dạng Phong phú được giới thiệu, chất nhận được điều chỉnh form size font chữ, color và canh lề, tương tự như chèn những list số và dấu chấm.Take your science, subtract your bullet points & your jargon, dipaydayloanssqa.comde by relevance, meaning chia sẻ what”s relevant lớn the audience, & multiply it by the passion that you have for this incredible work that you”re doing, và that is going lớn equal incredible interactions that are full of understanding.Lấy ” công nghệ ” trừ đi ” gạch đầu dòng ” và ” thuật ngữ ” rồi chia cho ” sự xác xứng đáng “, tức là chia sẻ những giải thích xác xứng đáng với khán giả, kế tiếp nhân với ” đam mê ” nhưng mà anh dành riêng cho công paydayloanssqa.comệc anh vẫn làm, thì sẽ đến ra công dụng sẽ là việc tương tác tuyệt vời đem lại Sự gọi trọn vẹn.(Laughter) Take your science, subtract your bullet points and your jargon, dipaydayloanssqa.comde by relevance, meaning share what”s relevant khổng lồ the audience, & multiply it by the passion that you have for this incredible work that you”re doing, and that is going to equal incredible interactions that are full of understanding.(Cười) rước “khoa học” trừ đi “gạch đầu dòng” cùng “thuật ngữ” rồi phân chia cho “sự xác đáng”, tức là share những phân tích và lý giải xác xứng đáng với khán giả, tiếp đến nhân cùng với “đam mê” nhưng anh giành cho công paydayloanssqa.comệc anh đang làm, thì sẽ cho ra công dụng sẽ là sự việc tương tác hay vời đưa về Sự hiểu trọn vẹn.On 15 September 1993—Puglisi”s 56th birthday—he was killed outside his home by a single bullet shot at point-blank range.Ngày 15 tháng 9 năm 1993, cũng chính là ngày sinh nhật lần máy 56 của Puglisi, vị linh mục đã biết thành bắn bị tiêu diệt ngay ở bên ngoài ngôi nhà đất của ông bởi một paydayloanssqa.comên đạn duy nhất.

Xem thêm: Bạn Có Biết Kim Lý Cao Bao Nhiêu, Diễn Viên Kim Lý Cao Bao Nhiêu

Và phân phối đó, nếu bạn có thể trả lời một cách lập cập và xúc tích và ngắn gọn mà không áp dụng từ hóa học lượng.