Hướng dẫn điều chỉnh cài đặt cấu hình cơ bản để nâng cao hiệu suất giả lập