Công thức tính chu vi hình vuông: cách tính và ví dụ minh họa