Cơ hội kinh doanh mà chị d và bác a lựa chọn có phù hợp không vì sao