“công ty trách nhiệm hữu hạn” trong tiếng anh: định nghĩa, ví dụ