Diễn viên hồ bích trâm: “tôi lì lắm, có thể bán xe, bán nhà để làm phim”