Giáo trình chiến lược kinh doanh

Phần 1 cuốn giáo trình "Chiến lược kinh doanh và cải cách và phát triển doanh nghiệp" vị PGS.TS.

Bạn đang xem: Giáo trình chiến lược kinh doanh

Nguyễn Thành Độ thống trị biên ra mắt tới tín đồ đọc các kiến thức: khái quát về chiến lược; phân tích với dự báo cơ hội, nguy cơ, mạnh, yếu đuối của doanh nghiệp, phương pháp phân tích và chắt lọc chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.


*

RITOTNG D A I H O C K I N H T E Q U O C D A N BO M O N Q U A N T R I K I N H D O A N H Dong chu bien : PGS. TS. NGUYEN T H A N H bởi vì TS. NGUYEN NGOC HUYENGiao trinh C H I E N m o chồng I N H D O A N H V A phường H A T T R I E N D O A N H N G H I E p NHA X U A T B A N L A O DONG - X A HOISố hóa vì Trung trung khu Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn T R U O N G O A l HOC khiếp T E Q U O C D A N BO mon QUAN TRI sale Dong chu bien : PGS. TS. NGUYEN THANH vày TS. NGUYEN NGOC HUYEN Giao trinh C H I E N u r g e gớm D O A N H V A PHAT T B I t N D O A H H H6HIEP NHA XUAT B A N LAO D O N G - XA HOI Ha Noi - 2002Số hóa bởi Trung trọng tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn 03-02M a sd: 11-01 Số hóa bởi Trung trung khu Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn J l t i i n d i i t a u vào cd che kinh tethi triidng teo sii quan lại li cua Nhd niidc, moi doanh nghiep phdi hoan toan tii chu vào san xuat - kinh doanh, tii quyet dinh va tti chiu trach nhiem ve ket qua hoat ddng san xuat - kinh doanh cua minh. Mat khac, moi doanh nghiep la mot phan he gớm te md vào nen tởm te quoc ddn va tdng btidc hoi nhap vdi nen kinh te khu vtic vd the gidi, dieu vì chưng ddi hoi cdc doanh nghiep khong chi chu trong den thtic trang vd xu the bien dong cua moi trtidng sale trong ntidc md nhỏ phdi tinh den cd cdc tac dong tich cue ciing nhti tieu ctic cua mdi trtidng marketing khu vtic va quoc te. Mdi trtidng marketing ngay cdng rdng, tinh chat canh tranh va bien ddng cua mdi trtidng ngay lập tức cang manh me, viec vach htidng di vào ttidng lai cang cd y nghia ctic ki quan trong doi vdi sti phat trien cua doanh nghiep. Chien liidc sale vd phat trien doanh nghiep la cdng cu dinh htidng va dieu khien cdc hoat ddng cua doanh nghiep theo cdc muc tieu 3Số hóa vày Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn phii hdp vdi hoan canh mdi trtidng va bởi do, no dong vai tro quyet dinh sti thanh, bai cua doanh nghiep. Vdi nhan thtic nhti vay Bo mdn quan tiền tri kinh doanh da nghien ctiu va dtia mdn hoc "Chien Itidc kinh doanh va phat trien doanh nghiep" vao chtidng trinh gidng day tức thì tti lúc thanh lap chuyen nganh (nam 1996). Day Id mdn hoc quan tiền trong, cung cap cdc kien thtic can thiet khdng bỏ ra cho sinh vien md cho cd cdc hoc vien cao hoc cung nhti nghien ctiu sinh thudc chuyen nganh Qudn tri kinh doanh. Gido trinh "Chien Itidc kinh doanh vd phat trien doanh nghiep" xuat ban ldn thti nhat domain authority dtidc tap the can bd gidng vien Bd mdn Qudn tri sale dtia vao gidng day mang lại sinh vien ddi han, tai chtic cdc khoa thudc chuyen nganh Qudn tri kinh doanh tong hop cung nhti chuyen nganh Qudn tri sale thtidng mai - dẻo hoc khiếp te quoc dan. Tren cd sd nghien ctiu md rdng kien thtic khoa hoc cung nhti due rut cdc gớm nghiem dd tich luy dtidc, Bd mdn Qudn tri marketing tdi ban gido trinh "Chien Itidc sale vd phat trien doanh nghiep" vdi nhting bo sung vd stia doi mot btidc cd ban theo htidng qudn triet quan diem ngdy cang hien dẻo - khoa hoc - Viet Nam. Gido trinh nay khdng đưa ra la tdi lieu gidng day vd hoc tap chinh thtic mang đến sinh vien cdc he ddi han tap trung, tai chtic vd van bang 2 thudc chuyen nganh "Quan tri khiếp doanh" - dai hoc tởm te quoc ddn Ha Ndi md nd con la tdi lieu cung cap cdc kien thtic khoa hoc rat cd ban vd bd ich 7 đến cdc can bd nghien ctiu vd hoat ddng d cdc doanh nghiep, cdc cd quan lại qudn li, nghien ctiu, dao tao,... 4Số hóa vày Trung vai trung phong Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Gido trinh dtidc ket cau thanh 6 chUdng: Chtidng 1. Khai Itidc ve sầu chie"n Itidc Chtidng 2. Phan tich vd dti bao cd hoi, nguy cd, manh, yeu cua doanh nghiep Chtidng 3. Cong cu phan tich vd Itia chon chien Itidc Chtidng 4. Chien Itidc cap doanh nghiep vd cap bo phan doanh nghiep Chtidng 5. Lớn chtic thtic hien chien Itidc Chtidng 6. Kiem tra, danh gid vd dieu chinh chien Itidc Gido trinh tdi ban ldn nay vị PGS. TS. Nguyin Thanh vị vd TS. Nguyen Ngoc Huyen lam dong chu bien. Thâm nhập bien soan gom co: PGS. TS. Nguyin Thanh vày vd TS. Nguyin Ngoc Huyen bien soan chtidng 1; PGS. TS. Nguyin Thanh Do, TS. Trdn Viet Lam vd ThS. Vu Kim Dung bien soan chtidng 2; TS. Nguyin Ngoc Huyen va ThS. Hodng Thi Thuy Nga biin soan chtidng 3 vd chtidng 4; TS. Nguyin Thi Thu vd ThS. Nguyen Thu Thuy biin soan chtidng 5; TS. Nguyin Ngoc Huyen vd TS. Nguyin Thi Htidng biin soan chtidng 6. Vào qua trinh biin soan gido trinh, tap the tdc gid dd nhan dtidc nhieu y kien bỏ ra dao cua GS. TS. Nguyin Dinh Htidng, Ban Giam hieu nhd trudng cung nhti sti giup dd nhiet tinh cua cdc gidng viin Bd mdn Qudn tri gớm doanh, Hdi ddng Khoa hoc Trung tam Dao tao Qudn tri kinh doanh tdng hdp vd cdc chuyin viin thudc Vien Chien Itidc phat trien (Bd Ke hoach vd Ddu tti), Viin Nghiin ctiu phat trien gido due (Bd Gido due vd Dao tao). Tap the tdc gid xin chan thdnh cam dn vi sti giup dd quy bdu do. 5Số hóa vì Trung vai trung phong Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Tap the tdc gid cung chan thanh cam doanh nghiệp Phong Qudn li dao tao nha trtidng vd Nhd xuat ban Lao dong - Xa hoi dd giup dd vd tao dieu kien thuan ldi de gido trinh nay nhanh chong ra mat ban doc. Mac du tap the tdc gid dd no Itic rat cao vào qua trinh bien soan, tuy vậy do chien Itidc sale vdn dang Id mot linh vtic khoa hoc mdi me doi vdi ntidc ta nen chac gido trinh ni khong tranh khoi nhting thieu sot nhat dinh. Rat muốn nhan dtidc nhieu y kien phi binh, gop y cua cdc các nha sĩ hoc, cdc ban dong nghiep ciing nhti cua cdc ban sinh viin vd tat cd ban doc. Xin chan thanh cam dn! Ha noi, thdng 2 - 2002 TAP T H E TAC G I A 6Số hóa vì chưng Trung trọng tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Chtfcfng 1 K H A I Ll/CfC V E C H I E N LUCfC I. CHUC N A N G OjNH H U d N G VA C O N G CU THUC HIEN 1. C h t i c n a n g d i n h h t i d n g T r o n g m o i h o a t dong cua bé ngUdi, d i n h hUdng l a viec xac d i n h trUdc h u d n g d i t r o n g tUdng l a i . Xac d i n h d u n g h u 6 n g v a each t h t i c d i se d e n dUdc d u n g di"ch v 6 i hao p h i n h o n h a t ve sầu t h d i g i a n v a cac n g u o n hie. Xac d i n h d u n g h u 6 n g d i n h U n g không nên ve each d i teo t h e v a n den d i c h n h i i n g se hao phường h i t h d i g i a n , n g u o n liic 16n. Xac d i n h k h o n g d u n g h u d n g d i se d a n n g U d i t a d i chech h u d n g , l a n g p h i t h d i g i a n , cong stic v a cac n g u o n hie k h a c m a k h o n g d a t dUdc c a i m a m i n h c a n dat. D o a n h n g h i e p dUdc l a phường r a l a n h a m thUc h i e n cac muc t i e u n h a t d i n h t r o n g m o i t r t i d n g k i n h d o a n h r o n g 16n, diy b i e n dong. Xac d i n h cac muc t i e u c h i n h l a viec d i n h h i i d n g cua d o a n h n g h i e p. . H d n n i i a , teo r a t n h i e u each khac n h a u de teo t h e d a t dUdc cac m u c t i e u da xac d i n h do; cac n h a n to"cua m o i t r U d n g k i n h d o a n h tac dong d e n v a q u y d i n h viec d o a n h n g h i e phường h i a c h o n each t h t i c t o t n h a t de d a t dtidc cac muc t i e u da xac d i n h (hoac domain authority dUdc d i e u c h i n h cho p. H u hdp). Co t h e h i e u m o t each d d n g i a n chtic n a n g d i n h h u d n g la chtic n a n g x a c d i n h trUdc h u 6 n g d i cua d o a n h n g h i d pSố hóa vày Trung chổ chính giữa Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn t r o n g tiidng l a i . X e t theo qua t r i n h d i n h hudng la mot trong nam giới chtic n a n g cd b a n cua doanh nghiep: dinh h u d n g - t d c h t i c - p. H o i h d p. - d i e u k h i e n - k i e m t r a . V d i sd bởi vì 1.1, viec xac d i n h v i t r i d a u t i e n c u a chtic n a n g d i n h h u d n g c h i với t i n h chat tiidng ddi. 6 gdc dd d o a n h n g h i e p , chtic n a n g d i n h h u d n g diidc t h i i c h i e n n h d cac cdng c u l a k e h o a c h hda ( h i e u theo n g h i a hep) v a c h i e n hide k i n h d o a n h . Cac p h a m t r u n a y dUdc l a n h i d t t r i n h b a y d cac p. H a n sau. Sd vị 1.1. Cac chtic nang c d ban cua doanh nghiep 2. K e h o a c h k i n h d o a n h v a k e h o a c h h o a h o a t d o n g kinh doanh 2.1. Ke hoach sale Cd t h e h i e u k e h o a c h k i n h d o a n h l a m d t b a n phac t h a o tUdng l a i cua d o a n h n g h i e p. Bao g o m cac m u c t i e u m a d o a n h n g h i e p p h a i d a t dUdc t r o n g m d t t h d i k i c u the xac d i n h c u n g 7 n h U cac p. H U d n g t i e n c a n t h i e t de thUc h i e n cac m u c t i e u dd.Số hóa vì Trung vai trung phong Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn teo n h i e u each p h a n l o a i k e hoach. N e u x e t theo t i n h c h u k i t h d i g i a n se teo k e hoach d a i h a n , t r u n g h a n , n g a n h a n v a r a t n g a n h a n . T h e o q u a n n i e m t r u y e n t h o n g k e hoach d a i h a n xac d i n h đến k h o a n g t h d i g i a n tii 5 n a m t r d l e n ; k e h o a c h t r u n g h a n teo k h o a n g t h d i g i a n d u 6 i 5 n a m v a d a i h d n 1 n a m ; k e h o a c h n g a n h a n xac d i n h mang lại k h o a n g t h d i g i a n 1 n a m v a k e h o a c h r a t n g a n h a n ( h a y k e hoach tac n g h i e p. ) xac d i n h mang đến k h o a n g t h d i g i a n q u y , t h a n g , t u a n l i , n g a y dem, ca hoac g i d . Cac k e h o a c h n a y co dac t r U n g cd b a n l a xac d i n h t h d i g i a n theo lich. B e n c a n h bởi c o n teo l o a i k e h o a c h k h o n g theo c h u k i t h d i g i a n . L o a i k e h o a c h n a y diidc g o i l a c h i i d n g t r i n h s a n x u a t . D a c t r U n g cd b a n cua chUdng t r i n h san x u a t l a k h o n g b a t buoc ve t h d i h a n v a t h d i g i a n t h e o l i c h m a phường h u t h u o c vao k h o i l i i d n g n h i e m v u c a n d a t r a v a g i a i quyet. 2.2. Ke hoach hoa hoat dong sale K e h o a c h h o a h o a t dong k i n h d o a n h l a p. H a m t r u p. H a n a n h q u a t r i n h k e h o a c h k e t i i k h i x a y d i l n g , to lớn chiic t h i i c h i e n , d e n k h i k i e m t r a , d i e u c h i n h k e hoach diidc t h i i c h i e n m o t each l i e n tuc, l a p d i l a phường l a i t h e o t i e n t r i n h p h a t t r i e n cua t h d i g i a n . Nhu" t h e , k e h o a c h h o a l a qua t r i n h m a n g h a i dac t r i i n g cd b a n : - Thii nhat, no bao g o m cac h o a t dong x a y d i i n g , t o chiic t h i i c h i e n , k i e m t r a v a d i e u c h i n h k e hoach. X a y d i i n g k e h o a c h l a q u a t r i n h s i i d u n g cac phiidng p h a phường , cong c u t h i c h h d p. N h a m xac d i n h k e hoach ciia d o a n hSố hóa bởi Trung trung ương Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn n g h i e phường v a t t i n g bo phường h a n cua no p h u hdp v 6 i y e u c a u cua h o a t dong ke hoach hoa t r o n g t t i n g t h d i k i . Khổng lồ chtic thUc h i e n k e h o a c h bao g o m m o t l o a t cac h o a t dong t t i viec x a y dUng cac k e h o a c h n g a n h a n h d n , d a m bao, phường h a n phường h o i v a thUc h i e n sU p h o i h d p. Cac n g u o n lUc c u n g n h u thUc h i e n cac g i a i p h a p da xac d i n h t r o n g b a n k e hoach. K i e m t r a la hoat dong d a n h gia ke hoach, cac n h a n to" a n h hUdng den ke hoach n h a m xac d i n h x e m ke hoach teo dUdc thUc h i e n p h u hdp nhu" y d i n h b a n d a u v a co d a m bao t i n h h i e u qua cung n h U co p h u hdp v 6 i m o i trUdng k i n h doanh. D i e u c h i n h k e h o a c h l a viec t h a y d o i m u c t i e u (bo p h a n m u c t i e u ) hoac g i a i p. H a p c a n t h i e t de d a m bao ke h o a c h p h u h d phường v d i sU t h a y dd"i c u a cac y e u t d " t h u d c m d i trUdng k i n h doanh. - Thti hai, cac h o a t ddng x a y dUng, to" chtic thUc h i e n , k i e m t r a v a d i e u c h i n h k e h o a c h p. H a i dUdc d i e n r a m d t each l a p. D i l a p l a i theo c h u k i phường h a t t r i e n t h d i g i a n hoac k h d n g theo c h u k i t h d i g i a n . T h e o q u a n n i e m t r u y e n t h d n g n e u theo c h u k i t h d i g i a n c u n g se cd ke hoach hda d a i h a n n e u t h d i g i a n t t i 5 n a m t r d l e n ; ke hoach hoa t r u n g h a n n e u c h u k i t h d i g i a n d a i h d n 1 n a m v a n g a n h d n 5 n a m ; k e h o a c h hoa n g a n h a n n e u c h u k i t h d i g i a n l a 1 n a m v a ke h o a c h hoa r a t n g a n han (tac nghiep) neu chu k i t h d i g i a n la quy, thang, t u £ n l i , ngay dem, ca l a m viec, gid. N e u k h d n g theo c h u k i t h d i g i a n se xua"t h i e n p h a m t r u k e h o a c h hda theo chUdng t r i n h san xua"t ( k i n h d o a n h ) .Số hóa bởi vì Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn 3. H o a c h d i n h c h i e n I t i d c v a q u a n t r i c h i e n h i d e 3.1. Chien liipc C h i e n hide k i n h d o a n h l a m o t b a n phac t h a o tUdng l a i bao g o m cac m u c t i e u m a d o a n h n g h i e p. P h a i d a t dUdc c u n g nhu" cac phUdng t i e n c a n t h i e t de t h i i c h i e n cac muc t i e u do. C u n g teo tac gia mang lại r a n g c h i e n hide k i n h d o a n h l a t a p hdp cac q u y e t d i n h v a h a n h dong q u a n t r i q u y e t d i n h s i i t h a n h cong l a u d a i cua d o a n h n g h i e p. . T h e o q u a n n i e m t r u y e n t h o n g , c h i e n hide phac t h a o cac m u c t i e u v a g i a i p h a p. D a i h a n ; theo q u a n n i e m h i e n d a i teo ca c h i e n hide d a i h a n v a c u n g teo ca c h i e n hide n g a n h a n . K h i c h i e n hide dUdc q u a n n i e m k h o n g n h a t t h i e t p h a i d a i h a n t h i x e t ve sầu h i n h t h i i c k e hoach v a c h i e n liidc deu mo t a m u c t i e u p. H a i d a t dUdc t r o n g m o t t h d i k i nao vày v a n h i i n g g i a i phường h a p. C a n t h i e t de t h i i c h i e n muc t i e u do. 3.2. Hoach dinh chien luoc • • • 3.2.1. Khai niem va ban chat H o a c h d i n h c h i e n lUdc l a q u a t r i n h s i i d u n g cac p. H i i d n g p. H a p. , cong c u v a k i t h u a t t h i c h h d phường n h a m xac d i n h c h i e n hide k i n h d o a n h cua d o a n h n g h i e p. V a t t i n g bo p. H a n cua d o a n h n g h i e p. T r o n g t h d i k i c h i e n liidc xac d j n h . B a n c h a t cua h o a c h d i n h c h i e n lUdc l a x a y d i i n g b a n c h i e n hide c u t h e t r o n g m o t t h d i k i xac d i n h nao do. M a c d u c i i n g xac d i n h m u c t i e u v a g i a i p. H a phường cua doanh n g h i § p (bo p h a n ) t r o n g m o t t h d i k i c u t h e song gitia hoach d i n h c h i e n hide v a x a y d i i n g k e hoach k h o n g giong n h a u . D i e m khacSố hóa bởi Trung trọng tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn b i e t cd b a n g i i i a c h u n g trU6c h e t l a d phUdng p. H a phường x a y d i i n g : n e u x a y d i i n g m o t b a n ke hoach c h i i y e u d i i a vao qua khu" v a k i n h n g h i e m t h i hoach d i n h c h i e n hide l a i k h o n g c h i d i i a vao cac d i i k i e n q u a k h i i , h i e n t a i m a p h a i dac b i e t d i i a t r e n cd sd d i i bao t U d n g l a i . T i i vày d a n d e n s i i khac b i e t ve b a n c h a t gitia c h i e n hide v a k e hoach: n e u k e hoach h o a n t o a n m a n g t i n h c h a t t i n h v a t h i c h i i n g t h i c h i e n hide l a i h o a n t o a n m a n g t i n h dong v a t a n cong. 3.2.2. Quy trinh hoach dinh chien liipc Q u y t r i n h hoach d i n h c h i e n hide k i n h d o a n h g o m 8 bu6c: Bu6c 1, p. H a n t i c h v a d i i bao ve sầu m o i t r i i d n g b e n n g o a i , t r o n g vì chưng cot l o i n h a t l a phường h a n t i c h v a d i i bao ve t h i t r U d n g . 6 bu6c n a y d i e u cot l o i l a phường h a i d i i bao cac y e u to" m o i t r U d n g teo a n h hUdng d e n h o a t dong k i n h d o a n h ciia d o a n h nghiep t r o n g t h d i k i c h i e n hide v a bởi l U d n g c h i e u h u 6 n g , mtic vày a n h hUdng ciia c h u n g . Budc 2, t o n g hdp k e t q u a p h a n t i c h v a d i i bao ve sầu m o i t r U d n g b e n n g o a i . Cac t h o n g t i n t d n g hdp k e t q u a phường h a n t i c h v a d i i bao m d i t r U d n g b e n n g o a i c a n t a p. T r u n g d a n h gia cac t h d i cd, cd h d i v a ca cac t h a c h thUc, r u i ro, c a m bay,... Cd t h e x a y r a t r o n g t h d i k i c h i e n hide. Budc 3, phường h a n t i c h , d a n h gia v a phường h a n d o a n d u n g m d i t r U d n g b e n t r o n g d o a n h n g h i e p . N d i d u n g d a n h gia v a p. H a n doan c a n bao d a m t i n h t o a n d i e n , h e t h d n g . T u y n h i e n , cac v a n de cd"t y e u c a n dUdc t a p. T r u n g d a n h gia v a p. H a n d o a n l a he t h d n g m a r k e t i n g , n g h i e n cUu v a p h a t t r i e n , to" chUc n h a n sii, t i n h h i n h t a i c h i n h ciia d o a n h nghiep,...Số hóa vì Trung trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Budc 4, t d n g h d p. K e t q u a p h a n t i c h , d a n h gia v a dU bao m d i t r U d n g b e n t r o n g d o a n h n g h i e p . V e n g u y e n tac phai phường h a n t i c h , d a n h gia v a d u bao m o i m a t h o a t ddng b e n t r o n g d o a n h n g h i e p . T u y n h i e n , t r o n g thUc t e t h U d n g t a p. T r u n g xac d i n h cac d i e m m a n h , l d i t h e cua d o a n h n g h i e p. C u n g n h U xac d i n h cac d i e m y e u , b a t l d i , dac b i e t l a so v d i cac d d i t h u c a n h t r a n h d t h d i k i c h i e n hide. Budc 5, n g h i e n cUu cac q u a n diem, ước ao mud"n, y kien,... Cua l a n h dao doanh nghiep. De xac d i n h cac chien hide cu the, budc n a y phường h a i h o a n t h a n h n h i e m v u d a n h gia l a i cac muc t i e u , t r i e t l i k i n h doanh cung n h U q u a n diem cua l a n h dao doanh nghiep. Cd n h U t h e chien hide dUa r a m d i cd the cd t i n h k h a t h i . Budc 6, h i n h t h a n h m d t ( h a y n h i e u ) phUdng a n c h i e n hide. V i e c h i n h t h a n h m d t h a y n h i e u phUdng a n c h i e n hide k h d n g p. H u t h u d c vao y mud"n cua n h t i n g ngUdi l a m c h i e n hide m a p h u t h u d c vao phUdng p h a phường hoach d i n h cu t h e da h i a chon. Budc 7, q u y e t d i n h c h i e n lUdc t d i Uu cho t h d i k i c h i e n hide. V i e c q u y e t d i n h h i a c h o n c h i e n hide t d i Uu c i i n g phường h u t h u d c v a o p. H U d n g p h a p. Hoach d i n h c h i e n hide l a phUdng phường h a p p h a n b i e n , t r a n h l u a n b i e n c h t i n g h a y h i a c h o n phUdng a n td"t n h a t t r o n g n h i e u phUdng a n x a y d i i n g . Budc 8, chUdng t r i n h hoa p h U d n g a n c h i e n hide da h i a c h o n v d i 2 cdng viec t r o n g t a m : t h t i nha"t, cu t h e hoa cac muc t i e u c h i e n Itidc t h a n h cac chUdng t r i n h , phUdng an, d u a n ; t h t i h a i , xac d i n h cac c h i n h sach k i n h doanh, cac cdng viec q u a n t r i n h a m t h i i c h i e n c h i e n hide.Số hóa vị Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Sd bởi 1.2. Quy trinh t a m budc xay d u n g chien I udc Phan tich Tdng hop va du* bao ke"t qua phan tich ve m6i trudng va du bao ve mdi kinh doanh trudng marketing ben ngoai ben ngoai Quyet Xac dinh dinh chie"n cac Hinh ludc nhidm Danh gia Tdng hop ket qua thanh tdi vu va phan doan danh gia, phan (cac) uu nham diing mdi truong doan mdi trudng phuong phu —» thuc ben trong cua ben vào doanh an hdp hidn doanh nghidp nghidp chien vdi chie"n luoc phudng luoc phap lua su chon Cac quan tiền diem dung mong mỏi mudn, ki vong cua lanh dao doanh nghidp Q u y t r i n h ba g i a i d o a n x a y dUng c h i e n hide: Theo sd do tong quat md ta d sd do 1.3, quy trinh hoach d i n h c h i e n lUdc g o m 3 g i a i doan: Giai doan 1, xac lap he thdng dU heu thdng tin tU mdi trUdng k i n h doanh ben ngoai va ben t r o n g doanh n g h i § phường l a m cd sd cho x a y dUng c h i e n hide. Cd t h e sU d u n g cac k i t h u a tSố hóa vị Trung trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn p h a n t i c h domain authority dildc t d n g k e t n h i i m a t r và n d a n h gia cac yd"u td" ben ngoai, ma tran danh gia cac yeu to" ben trong, ma tran hinh anh canh tranh,... G i a i d o a n 2, p. H a n t i c h , xac d i n h cac k e t hdp giUa t h d i cd, cd h d i , de doa,... C u a m d i t r U d n g k i n h d o a n h v d i cac d i e m m a n h , d i e m y e u , . . . Cua d o a n h n g h i e p. De t h i e t l a p cac ke"t hdp cd t h e l a m cd sd x a y d i i n g cac p h u o n g a n c h i e n hide cua d o a n h n g h i e p. . Cd t h e s i i d u n g cac k i t h u a t p h a n t i c h n h U m a t r a n SWOT, ma t r a n BCG,... Giai doan 3, xac dinh cac phUdng an, danh gia, hia chon v a q u y e t d i n h chie"n hide. T i l cac k e t hdp d g i a i doan 2 c a n h i a c h o n h i n h t h a n h cac phUdng a n c h i e n hide. D a n h gia v a h i a c h o n t h e o cac m u c t i e u Uu t i e n . Sd vì 1.3. Quy trinh xay ditag chien li/dc theo tía giai doan Giai doan 1. Xac lap he thong thong tin, sd lieu tinh hinh,. Phuc vu xay dung chien I Udc Ma tran danh gia cac ydu Ma tran hinh anh Ma tran danh gia cac yeu td ben ngoai (EFE) canh tranh id ben vào (IFE) Giai doan 2. Phan tich, xac djnh cac ket hdp Ma tran nguy Ma tran vj tri cd, cdhdi, Ma tran ben chie"n luge va Ma tran Ma tran chie"n diem yeu, trong, ben danh gia hoat Boston (BCG) luoc chfnh didm manh ngoai (IE) ddng (SWOT) Giai doan 3. Xay dung danh gia va quyet djnh chien lucre Ma tran hoach dinh chien luge cd kha nang djnh lugng (QSPM)Số hóa vày Trung trọng tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn 3.3. Qudn tri chien liidc 3.3.1. Khai niem ve qudn tri chien liidc teo tac g i a q u a n n i e m q u a n t r i c h i e n hide cua_xLoanh n g b i g p. J i L Q g h e t h u £ t v a j d i o a hoc cua viec x a y dUng, to,chiic thUc h i e n v a d i L n l i ^ a j : a c _ q x ^ mang lại d o a n h n g h i e phường co t h e d a t dUdc cac m u c t i e u cua m i n h . M o t so" tac gia l a i d i n h n g h i a q u a n t r i chie"n hide d o a n h n g h i e p. L a t a p h d p cac q u y e t d i n h v a b i e n p. H a p h a n h dong d a n d e n viec h o a c h d i n h v a t h i i c h i e n cac chie"n hide n h a m d a t dUdc m u c t i e u cua d o a n h n g h i e p . Q u a n t r i chie"n hide nhỏ dUdc h i e u l a m o t n g h e t h u a t v a k h o a hoc t h i e t l a phường , t h i i c h i e n v a d a n h g i a cac q u y e t d i n h l i e n q u a n n h i e u chiic n a n g cho p. H e p d o a n h n g h i e phường d a t dUdc n h i i n g m u c t i e u domain authority de r a . M o t so" tac g i a k h a c l a i d i n h n g h i a : q u a n t r i chie"n hide l a phUdng thUc q u a n t r i n h a m d i n h h u 6 n g c h i e n hide v a p h o i hdp cac chUc n a n g q u a n t r i t r o n g q u a t r i n h p. H a t t r i e n l a u d a i cua d o a n h n g h i e phường t r e n cd sd p. H a n t i c h v a d i i bao m o i t r U d n g k i n h d o a n h m o t each t o a n d i e n . V a y , teo t h e d j n h n g h i a q u a n t r i c h i e n hide d o a n h n g h i e phường l a J o n g hdp cac hoal_ddng h o a c h diiib^d^-ehUe-thUc h i e n - v a k i e m t r a , d i e u c h i n h c h i e n lUdc k i n h d o a n h d i l n r a l a phường ^ d i l a p l a i theo hoac k h d n g theo c h u k i t h d i g i a n n h a m dam_bao r a n g d o a n h n g h i e p. LuorT t a n d u n g dUdc m o i cd h d i , t h d i cd c u n g n h u h a n che hoac xda bd dUdc cac de doa, c a m b a y t r e n con dUdng t h i i c h i e n cac muc t i e u cua m i n h .Số hóa vì chưng Trung trung ương Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Q u a n t r i c h i e n lUdc p. H a i t o a t l e n dac t r t i n g r a t cd b a n l a l a y h o a c h d j n h c h i e n hide l a m h a t n h a n cua t o a n bo h o a t dong q u a n t r i doanh nghiep. H d n the niia, quan lại t r i chien hide c o n bao h a m ca n g h i a t d chiic t h i i c h i e n m o i h o a t ddng s a n x u a t - k i n h d o a n h cua d o a n h nghiep m d t each t o a n d i e n theo t a m n h i n c h i e n hide ( l u o n l u o n b i e t n h i n x a t r o n g r d n g k h i r a m o i quyet d j n h q u a n t r i doanh nghiep). K h a i n i e m q u a n t r j c h i e n hide c u n g phường h a n a n h n d i d u n g c h u y e i i ciia q u a t r i n h q u a n t r j c h i e n hide bao gom bố g i a i d o a n l a : hoach d j n h c h i d n hide, t d chiic t h i i c h i e n c h i e n hide v a k i e m t r a , d a n h g i a v a d i e u c h i n h c h i e n hide. 3.3.2. Qua trinh quan tiền tri chien Itfdc * M d h i n h q u a n t r i c h i e n hide n a m budc T o a n bd q u a t r i n h q u a n t r j c h i e n hide d i l n r a l a p. D i l a phường l a i theo q u y t r i n h n a m budc diidc m d t a d sd vì chưng 1.4. Sd bởi 1.4. Quan liêu t r i chien I Udc nam budc Nghien ciiu sii mdnh & muc tieu cua doanh nghidp PhSn tfch ben Lua chon Phan tich bdn ngoai vào chien luoc (cd hdi va de doa) ftnanh va ye"u} Thuc hien chidn luocSố hóa vì chưng Trung trung ương Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn Budc 1, n g h i e n ctiu s i i m e n h v a muc t i e u ciia doanh nghiep Bu6c n a y phường h a i n g h i e n c i i u l a i t r i e t l i k i n h d o a n h v hùa vao cac cd sd n h a t d i n h de xac d i n h x e m he t h o n g muc t i e u dUdc de r a t r o n g t r i e t l i k i n h d o a n h ciia d o a n h n g h i e p co con p. H u hdp h a y k h o n g ? B e n c a n h vì chưng con p h a i n g h i e n c i i u y do, q u a n d i e m c u n g nhu" n h i i n g m o n g mud"n ciia l a n h dao d o a n h nghiep d t h d i k i k i n h d o a n h c h i e n hide. Bu"6c 2, p. H a n t i c h b e n n g o a i M u c t i e u cua bu6c n a y l a xac d i n h dUdc m o i cd h o i v a de doa teo t h e xua"t h i e n t r o n g t h d i k i k i n h d o a n h . M u o h v a y , doanh n g h i e p. P h a i s i i d u n g cac cong c u , phUdng t i e n , k i t h u a t p h a n t i c h v a d i i bao t h i c h hdp. Viec xac d j n h cd h o i , de doa co c h u a n xac h a y k h o n g se l a m o t t r o n g cac n h a n to" a n h h u d n g r a t l d n d e n cha"t l i i d n g ciia budc l i i a c h o n c h i e n hide k i n h d o a n h ciia d o a n h n g h i e phường . Budc 3, p. H a n t i c h b e n t r o n g p h a n t i c h b e n t r o n g n h a m xac d j n h cac d i e m m a n h , d i e m y e u ciia d o a n h n g h i e p. So v d i cac dd"i t h i i c a n h t r a n h t r o n g t h d i k i k i n h d o a n h c h i e n lUdc.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Đi Khám Tại Bệnh Viện Nam Học 431 Tam Trinh, Bệnh Viện Nam Học Và Hiếm Muộn Hà Nội

M u d " n v a y , phường h a i b i e t s i i d u n g cac cdng cu, k i t h u & t t h i c h hdp v a t a phường t r u n g vao n h t i n g d i e m c h i i y e u n h a m xac d j n h c h i n h xac d o a n h n g h i e p m a n h gi? y e u gi? Ke"t q u a p h a n t i c h v a d a n h g i a m a n h y e u cd c h i n h xac h a y k h d n g c u n g l a m d t t r o n g n h t i n g n h a n td" q u y e t d j n h den c h a t lUdng ciia budc t i e p theo. Budc 4, l i i a c h o n chie"n hide k i n h d o a n h N d i d u n g ciia budc n a y l a x a y d i i n g v a q u y e t d j n h c h i e nSố hóa vì chưng Trung trung ương Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn