Hành vi xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân là