Khoa pug là con ai, làm nghề gì, giàu đến cỡ nào? tài sản bao nhiêu?