Mối Quan Hệ Giữa Các Chủ Thể Trong Quan Hệ Ủy Quyền Lại