MỨC TÍNH TOÁN CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP LÀ