Ngày Nhập Học Tiếng Anh Là Gì

Nhập học tập giờ Anh là amission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học tập là ngày tựu trường của sinh viên khi trúng tuyển vào những ngôi trường ĐH trải qua trực tiếp hay trực đường.Bạn đã xem: Ngày nhập học tập giờ đồng hồ anh là gì

Nhập học giờ đồng hồ Anh là Admission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học là ngày vào học tập được trường thông báo trước mang lại sinc viên Lúc nhập học tập.Bạn vẫn xem: Ngày nhập học tập giờ đồng hồ anh là gì


*

khi học sinh được trúng tuyển vào các trường học viên nguyện vọng. Các trường đại gọc sẽ chuyển giấy báo trúng tuyển chọn và ngày nhập học mang đến học viên.

Bạn đang xem: Ngày nhập học tiếng anh là gì

Từ vựng giờ Anh chủ thể dạy dỗ.

Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: Bảng điểm.

Certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: Bằng, chứng chỉ.

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: Bằng cung cấp.

*

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: Sở dạy dỗ.

Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: Sở môn.

College /ˈkɑːlɪdʒ /: Cao đẳng.

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: Chủ nhiệm cỗ môn, trưởng bộ môn.

Train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: Đào sinh sản.

Pass /pæs /: Điểm vừa phải.

Credit / ˈkredɪt/: Điểm tương đối.

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: Điểm tốt.

Birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: Giấy knhị sinch.

Conduct /kənˈdʌkt /: Hạnh kiểm.

Materials /məˈtɪriəlz/: Tài liệu.

Performance /pərˈfɔːrməns /: Học lực.

Term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): Học kỳ.

Hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br), dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): Ký túc xá.

Graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: Lễ tốt nghiệp.

Enroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /: Số lượng học viên nhập học.

Enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: Nhập học.

Một số mẫu mã câu giờ Anh về nhập học tập.

As a result of increased educational access, enrollment rates more than doubled between 1996 & 2006.

Do kĩ năng tiếp cận giáo dục tạo thêm, Phần Trăm nhập học tăng gấp đôi từ năm 1996 đến năm 2006.

The enrollment rate of Chinese classes at university màn chơi increased by 51% from 2002 to 2015.

Xem thêm:

Bài viết nhập họctiếng Anh là gì đượctổng hợp do thầy giáo trung trọng điểm giờ Anh paydayloanssqa.com.