Nhạc sĩ minh vy, người khai sinh ra dòng nhạc mưa bụi