Số thực là gì? tính chất, thuộc tính và các dạng bài tập về số thực