Vai Trò Của Việc Mở Rộng Quan Hệ Đối Ngoại Đối Với Ngành Quản Trị Khách Sạn