Nghiên cứu xu hướng phát triển của thị trường bán lẻ Việt Nam | Anh | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH Skip to Main Content HCMCOUJS - ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATIONHCMCOUJS - ENGINEERING AND TECHNOLOGYHCMCOUJS - SOCIAL SCIENCESHCMCOUJS - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHHCMCOUJS - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆHCMCOUJS - KHOA HỌC XÃ HỘITạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí MinhHCMCOUJS - KỶ YẾU Thị trường b" /> Nghiên cứu xu hướng phát triển của thị trường bán lẻ Việt Nam | Anh | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH Skip to Main Content HCMCOUJS - ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATIONHCMCOUJS - ENGINEERING AND TECHNOLOGYHCMCOUJS - SOCIAL SCIENCESHCMCOUJS - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHHCMCOUJS - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆHCMCOUJS - KHOA HỌC XÃ HỘITạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí MinhHCMCOUJS - KỶ YẾU Thị trường b" />

XU HƯỚNG NGÀNH KINH DOANH BÁN LẺ Ở VIỆT NAM

l version="1.0" encoding="UTF-8"?>Nghiên cứu xu hướng cải cách và phát triển của thị trường kinh doanh nhỏ Việt phái mạnh | Anh | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - kinh TẾ VÀ QUẢN TRỊ kinh doanh Skip khổng lồ Main Content
*

HCMCpaydayloanssqa.comJS - ECONOMICS & BUSINESS ADMINISTRATIONHCMCpaydayloanssqa.comJS - ENGINEERING and TECHNOLOGYHCMCpaydayloanssqa.comJS - SOCIAL SCIENCESHCMCpaydayloanssqa.comJS - tởm TẾ VÀ QUẢN TRỊ khiếp DOANHHCMCpaydayloanssqa.comJS - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆHCMCpaydayloanssqa.comJS - KHOA HỌC XÃ HỘITạp chí công nghệ Đại học tập Mở tp Hồ Chí MinhHCMCpaydayloanssqa.comJS - KỶ YẾU
Thị trường kinh doanh nhỏ Việt Nam đang trong giai đoạn cải cách và phát triển nhanh vày sự phát triển của nền kinh tế và sự ảnh hưởng tác động của quá trình hội nhập toàn cầu. Nhiều một số loại hình bán lẻ đang trong quá trình hình thành và phát triển, tính tuyên chiến đối đầu trên thị phần cũng càng ngày càng cao. Việc nghiên cứu xu hướng phát triển của thị trường kinh doanh nhỏ Việt nam trong tiến độ hội nhập nước ngoài đóng vai trò đặc trưng trong bài toán hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp cũng tương tự qui hoạch phát triển ngành kinh doanh nhỏ của bên nước. Bài viết trình bày tổng quan liêu về thị trường kinh doanh nhỏ Việt Nam cùng nhận dạng một vài nhân tố ảnh hưởng tác động đến quá trình cải tiến và phát triển của thương mại dịch vụ bán lẻ, qua đó đề xuất mô hình phân tích xu hướng cải cách và phát triển của yêu thương mại bán lẻ của việt nam trong quy trình tiến độ hậu WTO.

Bạn đang xem: Xu hướng ngành kinh doanh bán lẻ ở việt nam


Trung tâm thông tin Công Nghiệp với Thương Mại, bộ Công Thương, 2010, hàng Việt vì yêu cầu thị hiếu chi tiêu và sử dụng người Việt, đơn vị xuất phiên bản Công Thương, trang 83-84.

Trung tâm tin tức Công Nghiệp cùng Thương Mại, bộ Công Thương, 2010, Thị trường nội địa – tiềm năng còn quăng quật ngỏ, nhà xuất phiên bản Công Thương, trang 62-78.

A.T. Kearney, 2010, Expanding Opportunities for Global Retailers.

Retail Asia, The Retail Asia – Pacific đứng top 500, The Retail Business Magazine, Trang 61.

Nielsen, 2010, Vietnam Consumer Confidence Results.

Xem thêm:

http://www.gso.gov.vn

http://www.saigonco-op.com.vn

http://www.bigc.com.vn

http://www.g7mart.com

http://www.fivimart.com.vn

http://www.hapromart.vn


Lượt truy vấn cập: cầm tắt | 46 | lần
*
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
*

Cơ quan nhà quản: trường Đại học tập Mở thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan tiền xuất bản: Tạp chí khoa học Trường Đại học Mở tp Hồ Chí Minh